شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
مديريت شبكه

 

مديرشبكه بهداشت ودرمان شهرستان محمودآباد: دكتر عباس توان

 

 
 
:اهم وظايف مديريت شبكه بهداشت و درمان

- نظارت بر اجراي صحيح سياست ها و خط مشي ها ي وزارت مطبوع در شهرستان به ويژه در مسائل بهداشتي .

- شناخت مسائل و مشكلات بهداشتي و درماني منطقه .

- ايجاد هماهنگي لازم بين ارگانها و نهاد ها و ساير سازمانهاي دولتي بمنظور پيشبرد برنامه بهداشتي و درماني .

- نظارت و رسيدگي و اخذ تصميمات لازم در اداره امور اداري و مالي ستاد و واحد هاي تابعه شبكه .

- ايجاد هماهنگي لازم با مركز بهداشت استان براي تعيين و تامين نيروي انساني متعهد مورد نياز .

- فراهم آوردن امكانات و تسهيلات لازم در جهت برقراري ارتباط و هماهنگي بين اجزاي شبكه از سطوح پايين تا بالا .

- هدايت و نظارت بر حسن جريان امور واحد هاي اجرايي تابعه از طريق سركشي هاي مستمر به آنها و اتخاذ تصميم لازم .

- پيش بيني و تهيه وسايل و تجهيزات و دارو هاي مورد نياز واحد هاي عرضه خدمت در حوزه تحت پوشش .

- نظارت و كنترل بر واحد هاي بهداشتي و درماني بخش خصوصي و هدايت آنها در جهت خط مشي هاي وزارت بهداشت و درمان و مركز بهداشت استان .

- تشكيل كميته هاي فني و تخصصي بمنظور پيشبرد برنامه هاي بهداشتي و درماني و آموزشي .

-پيشنهاد و تنظيم بودجه بر اساس برنامه هاي تنظيم شده و نظارت بر حسن اجراي دستور العمل هاي بودجه مصوب و جلوگيري از هزينه اعتبارات بهداشت در بخش درمان .

- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مربوط به مواد داروئي ، غذائي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي حوزه تحت پوشش .

- تشويق و ترغيب مردم بمنظور مشاركت فعال آنان در جهت اجراي برنامه هاي مورد نظر

- نظارت بر گسترش و كيفيت خدمات آزمايشگاهي و داروئي حوزه تحت پوشش .

- نظارت بر ارزشيابي واحد هاي تابعه .

- انجام ساير وظايف محوله از سوي مقام ما فوق در جهت پيشبرد اهداف بهداشتي و درماني .

1394/10/15
Powered by DorsaPortal