مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
br ENGLISH
1393

1-      بررسي رابطه ي افسردگي پس از زايمان با كيفيت زندگي زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، سال 1394

2-      بررسي مقايسه اي تاثير درمان شناختي- رفتاري مذهبي و درمان شناختي - رفتاري كلاسيك بر افسردگي و علائم جسمي بيماران مبتلا به سندرم روده ي تحريك پذير

3-      بررسي اثر متادون بر روي آنزيم هاي كبدي در بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون

4-      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران عنوان طرح : شيوع اختلالات روانپزشكي( محورI) بر اساس مصاحبه باليني ساختاريافتهDSM IV SCID)) در بيماران IBS مراجعه كننده به كلينيك خصوصي در سال1393-94

5-      بررسي روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه سنجش خواب the Medical Outcomes Study (MOS) Sleep Scale در بيماري فيبروميالژي

6-      بررسي رابطه بين سطح تستوسترون و نمراتMMSE درمردان سالمند شهر اميركلا

7-      بررسي كاتاتونيا در بيماران بستري شده در يك مركز روانپزشكي شمال ايران: يك مطالعه گذشته نگر پنج ساله

8-      بررسي شيوع علائم كاتاتونيا در يك مركز روانپزشكي در شمال كشور: مطالعه آينده نگر يك ساله

9-      بررسي تاثيردو پروتوكل نوروفيدبك " تقويت امواج بتا " و" سركوب نسبت آلفاي پايين به آلفاي بالا "بر عملكردحافظه: يك مطالعه تصادفي شده سه سو بي خبر با كنترل درمان نما (شبه درمان)

10-  بررسي ارتباط بين خودكار آمدي و فشار رواني درك شده مراقبين بيماران مبتلا به اسكيزو فرنيامراجعه كننده به بيمارستانزارع ساري در سال 1393

11-  بررسي ارتباط وضعيت تغذيه با افسردگي بعد از زايمان در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني استان مازندران, 1393

12-  مقايسه اثرات درماني ريسپريدون و كوئتياپين در درمان فاز حاد روانپريشي

13-  بررسي اثر درمان كمكي با كتامين در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي-جبري مقاوم به درمان

14-  بررسي اثر ترازودون در بهبود علائم اختلال عملكرد جنسي ناشي از درمان با مهار كننده هاي اختصاصي بازجذب سروتونين در بيماران افسرده مراجعه كننده به درمانگاه روان پزشكي بيمارستان زارع ساري ( يك مطالعه تجربي دو سو كور )

15-  بررسي فراواني مانياي تك قطبي و عوامل مرتبط با آن در مركز روان پزشكي زارع ساري در سال هاي 1392-1388

 
1394/07/05
Powered by DorsaPortal