بيمارستان ثامن الائمه (ع) گلوگاه
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
br ENGLISH
بهبود كيفيت

 
 
مسئول بهبود كيفيت : خانم محمودجانلو
 مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني
 
 شرح وظايف واحد بهبود كيفيت

1. هماهنگي و يكپارچه سازي فعاليتهاي بهبود كيفيت در بيمارستان

2. تدوين برنامه بهبود كيفيت فراگير بيمارستان در موضوعات باليني و غير باليني (مديريت،امور مالي،خدمات پزشكي،خدمات پرستاري،خدمات عمومي و پشتيباني،خدمات پاراكلينيك)

3. تدوين سيستم ها و فرايند هاي بيمارستان منطبق بر اصول بهبود كيفيت طراحي شده

4. تدوين شاخص هاي مهم عملكردي اختصاصي،قابل اندازه گيري ،قابل دستيابي و زمان دار جهت فرايند هاي مختلف بيمارستان

5. پايش مستمر برنامه بهبود كيفيت،داده ها،اقدامات ومداخلات مديريتي از طريق تحليل شاخص ها

6. تهيه گزارش ساليانه برنامه بهبود كيفيت

7.تدوين واجراي خط مشي رسيدگي به پيشنهادات،انتقادات و شكايات در بيمارستان

8.تعيين و نشر بيانيه رسالت بيمارستان در سطح واحدهاي مختلف بيمارستان

9. پيگيري و هماهنگي پياده سازي استانداردهاي اعتبار بخشي در بخش ها و واحدهاي مختلف بيمارستان

10. تدوين برنامه عملياتي ساليانه پيشبرد هماهنگ ويكپارچه برنامه هاي بهبود كيفيت،ارتقاي ايمني بيمار در راستاي الگوي اعتباربخشي

11.ايجاد نظام جامع مديريت خطر بيمارستان

12.ايجاد نظام گزارش دهي خطاهاي پزشكي در بيمارستان

13.تصويب وابلاغ خط مشي و روش هاي دريافتي از واحدها و بخشهاي مختلف بيمارستان

14. هماهنگي در اجراي راهنماهاي طبابت باليني در سطح واحد ها وبخش هاي مختلف بيمارستان

15. اجرا و پايش برنامه مميزي جامع بيمارستان

16. پيگيري برگزاري كميته هاي بيمارستاني و رهگيري اجراي مصوبات

1397/08/30
Powered by DorsaPortal