بيمارستان رازي قائمشهر
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
br ENGLISH
روش هاي آموزشي

بسمه تعالي

مركز آموزشي درماني رازي قائمشهر

عنوان فعاليت آموزشي : نسخه نويسي بيماران سرپايي عفوني

گروه هدف : كارآموزان وكارورزان پزشكي

ارئه دهنده :اينترن با هدايت دستيار مربوطه

زمان : روزهاي شنبه و دوشنبه بعد از مورنينگ

مدت : ده دقيقه

شرح فعاليت:

كليه اينترنها در اولين روز معرفي به بخش عفوني با راهنمايي دستيار ارشد طبق برنامه مدوني كه در بورد آموزش و بخش نصب مي شود نسخه ي يك بيمار سرپايي عفوني را بشكل پاورپوينت كوتاه شامل يك اسلايد شرح حال ويك اسلايد عكس بيمار و سپس نسخه اي واقعي (چه دارويي ، به چه تعداد و چه دوز و چه راه تجويز و... وتداخلات وعوارض آن )كه بدست بيمار مي دهيم تا از داروخانه دارو تهيه كند ارائه مي دهد . در اسلايد بعدي جدول انتخاب درمان از كتاب هاريسون بعنوان رفرنس آورده شده و نيز حالتهاي ديگر احتمالي مثلا بارداري يا اطفال هم بيان مي شود . درپايان مسئول آموزش از اساتيد محترم حاضر در جلسه نمره ارزشيابي اين فعاليت را گرفته ودر ستون مربوطه در فرم ثبت مي كند تا بعنوان بخشي از نمره پايان ماه اينترنها در نظر گرفته شود . ليست موضوعات توسط دستيار ارشد تعيين مي شود.

 

 

برنامه آموزشي 6 ماهه دوم سال تحصيلي 96در بخش عفوني

رديف

ايام هفته

ساعت

30/8-30/7

ساعت

30/9-30/8

ساعت

12-30/9

ساعت

15/12-12

ساعت

30/13-20/12

اساتيد مورنينگ

اساتيد كلينيك

مسئول برگزاري كنفرانس اتندي

مسئول ژورنال كلاب

1

شنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

Morning Report نسخه نويسي

كلينيك و بخش

نماز

كنفرانس اتندها

دكتر نجفي

دكتر قاسميان

دكتر داودي

دكتر بابامحمودي

دكتر نجفي

دكتر قاسميان

يكشنبه اول دكترقاسميان

2

يكشنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

ژورنال كلاب

كلينيك و بخش

نماز

كنفرانس اتندها

--

دكتر قاسميان

دكتر نجفي

يكشنبه دوم

دكتر عاليان

3

دوشنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

Walking raund

كلينيك و بخش

نماز

Mortality Morbidity report

باحضور اساتيد و دستياران

دكترنجفي

دكتر عاليان

دكتر لطف اله داودي

دكتر بابامحمودي

دكتر لطف اله داودي

دكتربابامحمودي

يكشنبه سوم

دكتر نجفي

دكتر عاليان

4

سه شنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

گراند راندمشترك با گروه هاي آموزشي

كلينيك و بخش

نماز

Workshop بررسي گايدلاينها با حضور اساتيد و دستياران

-

دكتر دكتر لطف اله داودي

دكتر عاليان

يكشنبه چهارم

دكتر بابامحمودي

5

چهارشنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

Morning Report نسخه نويسي

كلينيك و بخش

نماز

كنفرانس اتندها

دكتر قاسميان

دكتر عاليان

دكتر لطف اله داودي

دكتر داودي

دكتر داودي

دكتر داودي

چرخشي

دكتر داودي

6

پنج شنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

كنفرانس انترنها

كلينيك و بخش

نماز

-

-

دكتر بابامحمودي

-

-

دكتر فرهنگ بابامحمودي

مديرگروه عفوني و پوست

 

 

 

 

برنامه آموزشي 6 ماهه اول سال تحصيلي 96 در بخش عفوني

رديف

ايام هفته

ساعت

 30/8-30/7

ساعت

 30/9-30/8

ساعت

 12-30/9

ساعت

13-12

ساعت

 15/13-13

اساتيد مورنينگ

اساتيد كلينيك

مسئول برگزاري كنفرانس اتندي

مسئول ژورنال كلاب

1

شنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

Morning Report نسخه نويسي

كلينيك و بخش

كنفرانس اتندها

نماز

دكتر نجفي

دكتر قاسميان

دكتر داودي

دكتر بابامحمودي

دكتر نجفي

دكتر قاسميان

يكشنبه اول دكترقاسميان

2

يكشنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

ژورنال كلاب

كلينيك و بخش

كنفرانس اتندها

نماز

--

دكتر قاسميان

دكتر نجفي

يكشنبه دوم

دكتر عاليان

3

دوشنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

Walking raund

كلينيك و بخش

Mortality Morbidity report

باحضور اساتيد و دستياران

نماز

دكترنجفي

دكتر عاليان

دكتر لطف اله داودي دكتر بابامحمودي

دكتر لطف الله داودي

دكتربابامحمودي

يكشنبه سوم

دكتر نجفي

دكتر عاليان

4

سه شنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

گراند راندمشترك با گروه هاي آموزشي

كلينيك و بخش

Workshop بررسي گايدلاينها با حضور اساتيد و دستياران

نماز

-

دكتر لطف اله داودي

دكتر عاليان

يكشنبه چهارم

دكتر بابامحمودي

5

چهارشنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

Morning Report نسخه نويسي

كلينيك و بخش

كنفرانس اتندها

نماز

دكتر قاسميان

دكتر عاليان

دكتر لطف اله داودي دكتر داودي

دكتر داودي

دكتر لطف اله داودي

چرخشي

دكتر داودي

6

پنج شنبه

ويزيت بخش ها

Daily Note

كنفرانس انترنها

كلينيك و بخش

-

نماز

-

دكتر بابامحمودي

-

-

دكتر فرهنگ بابامحمودي

مديرگروه عفوني و پوست

1396/07/17
Powered by DorsaPortal