بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر
br ENGLISH
مدارك پزشكي
مسئول پذيرش و فناوري اطلاعات سلامت
 
خانم الهام روحاني
كارشناسي مدارك پزشكي 
 

اهدافي كه مدارك پزشكي تأمين مي كند عبارتند از:

1. به عنوان اساس برنامه ريزي و اطمينان از ادامه مراقبت از بيمار

2.به عنوان ابزار ارتباطي بين پزشكان و ديگر كاركناني كه در مراقبت از بيمار سهيم مي باشند.

3.جهت تهيه مدارك مستند از جريان بيماري و درمان

4.به عنوان اساس مطالعه ، بررسي و ارزشيابي

5.جهت كمك و پشتيباني قانوني از بيمار ، بيمارستان و كاركنان مسئول

6.جهت تهيه اطلاعات براي استفاده در هزينه هاي درماني

بخش مدارك پزشكي با هدف ارائه خدمات به بيماران، پزشكان، مديران بيمارستانها و ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و حفظ مطلوب كيفيت خدمات درماني و بهداشتي و حقوق بيماران و رعايت استانداردها با اهداف اختصاصي زير از مهمترين بخشهاي بيمارستاني بشمار مي آيد:
  ايجاد يك سيستم كارآمد براي نگهداري پرونده كامل بيماران
داشتن آمار عمليات تشخيصي و باليني انجام شده و تجزيه و تحليل و تفسير آنها
گردآوري اطلاعات علمي از پرونده ها و گزارش پزشكي آنها
تهيه و نگهداري اندكس هاي بيماران به منظور يافتم پرونده هاي پزشكي در مراجعات مكرر
تهيه و نگهداري اندكس هاي جراحي و بيماري ها به منظور كمك در امر تحقيقات و پژوهش
تهيه خلاصه پرونده پزشكي به منظور كمك به مراجع قانوني در امر صدور احكام
ارزشيابي خدمات ارائه شده به بيمار توسط بيمارستان
 بخش مدارك پزشكي بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس از چهار واحد  پذيرش ، بايگاني، كدگذاري، آمار تشكيل شده است و زير نظر مستقيم رئيس يا مدير بيمارستان فعاليت مي كنند.
 
1397/05/03
Powered by DorsaPortal