بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر
br ENGLISH
امور مالي
 
 
 
 
مسئول امور مالي و حسابداري بيمارستان: آقاي اميرحسين گل ريز 
 
مدرك تحصيلي: كارشناسي حسابداري و كارشناسي ارشد مديريت دولتي
سوابق: از سال 1388 تا 1391 مسئول خدمات مالي شبكه بهداشت و درمان چالوس
از سال 1391 تا 1394 كارشناس مالي شبكه بهداشت و درمان چالوس
از سال 1395 تا كنون رئيس اداره مالي و حسابداريبيمارستان آيت ا... طالقاني چالوس
 
معرفي و شرح وظايف:
 
 امور مالي بيمارستان آيت ا.. طالقاني با زيرمجموعه هاي ترخيص، صندوق، انبار و اموال (انبارمركزي، انبار اموال، انبار تجهيزات پزشكي)، حقوق و دستمزد پرسنل، حقوق پزشكان، صدور سند، صدور چك(دريافت و پرداخت)، واحد رسيدگي، واحد امور قراردادها، واحد حسابداري عملياتي، واحد بودجه و گزارشات، واحد بايگاني مدارك مالي، واحد صندوق پزشكان، مشغول خدمت رساني به هموطنان گرامي مي باشد.

شرح وظايف

الف: برنامه ريزي، هدايت، هماهنگي و كنترل فعاليتهاي مالي در چهارچوب استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و همچنين مقررات و قوانين موجود در آيين نامه و دستور العملهاي مصوب  امور مالي

ب: تهيه صورت هاي مالي ساليانه

ج: تهيه و تنظيم بودجه ساليانه

د: ايجاد هماهنگي و نظارت بر پرسنل امور مالي براي انجام كليه امور محوله واحد هاي  زير مجموعه

1397/05/03
Powered by DorsaPortal