دانشكده پرستاري بهشهر
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ دي
br ENGLISH
شرح وظايف مسئول آموزش

شرح وظايف مسئول آموزشتدوين برنامه مدون آموزشي دانشجويان بر اساس سر فصل دروس

تدوين برنامه هر نيمسال تحصيلي و ارائه به آموزش

تقسيم مباحث درسي واحدهاي نظري و عملي و ارجاع به اساتيد مربوطه با همكاري شوراي تحصيلات تكميلي ، آموزشي و مسئول امور باليني

برنامه ريزي كارآموزي بر اساس سر فصل دروس

ارائه پيشنهادات به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و دانشگاه در خصوص تغييرات واحدهاي درسي

جمع آوري پيشنهادات و انتقادات دانشجويان و ارجاع به مسئولين مربوطه در جهت رفع مشكلات

راهنمايي دانشجويان در انتخاب واحد

تدوين برنامه امتحانات پايان ترم

عضويت و شركت در جلسات تحصيلات تكميلي دانشكده

عضويت و شركت در جلسات تحصيلات تكميلي دانشگاه

همكاري در جمع آوري نمرات پايان ترم با اساتيد مربوطه و آموزشي دانشكده

ارزشيابي برنامه كارشناسي ارشد طبق دسترالعمل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با همكاري اعضاء كميته تحصيلات دانشكده

1394/07/11
Powered by DorsaPortal