دانشكده پرستاري بهشهر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ بهمن
br ENGLISH
شرح وظايف كارشناس آموزش

شرح وظائف كارشناسان آموزشي

1. برنامه ريزي دروس با هماهنگي گروه هاي مختلف آموزشي دانشكده و دانشگاه

2. ثبت دروس ،انجام پيش انتخاب

3. كنترل انتخاب واحدهاي دانشجويان رشته مربوطه

4. كنترل حذف و اضافه ها دانشجويان رشته مربوطه با هماهنگي اساتيد مشاور

5. كنترل حذف تكدرس دانشجويان رشته مربوطه با هماهنگي اساتيد مشاور

6. تنظيم و ارسال دعوتنامه اساتيد

7. تنظيم و اعلام ساعات دروس نظري و عملي و كارآموزي دانشجويان به صورت برنامه هفتگي با هماهنگي اساتيد و مسئولين كارورزي

8. كنترل تشكيل كلاس هاي دانشكده بر طبق برنامه پيش بيني شده و جبراني و ثبت در فرمهاي مربوطه

9. كنترل و بررسي وضعيت كلاس هاي درس از لحاظ وسايل آموزشي و كمك آموزشي

10. همكاري در برگزاري امتحانات ميان ترم و پايان ترم

11. انجام امور آموزشي دانشجويان مانند اعلام وضعيت تحصيلي, ارتقاء معدل نسبت به سنوات قبل, تعداد ترم مشروطي

12. پيگيري انجام امور آموزشي دانشجويان مانند صدور گواهي اشتغال به تحصيل, اعلام اتمام سنوات ،مشروطي و رد معدل و .....

13. تكميل درخواستهاي دانشجويان مهمان ، انتقالي ، تغيير رشته وامضاء و ارسال به اداره آموزش دانشكده

14. تهيه فرم هاي مربوط به كميته منتخب و تحويل آن به رييس اداره آموزش

15. تنظيم برنامه امتحانات و دريافت تائيد مدير گروه آموزشي مربوطه،ارسال دعوتنامه ممتحنين و مراقبين ،تهيه صورتجلسه امتحانات و گزارش اجراي امتحانات

16. تحويل كارنامه ترمي به اساتيد راهنما و حل مشكلات آموزشي دانشجويان مانند ترم مشروطي, سنوات آموزشي ...

17. اعلام اسامي دانشجويان مشروط, ممتاز و ارتقاء و افت معدل و دانشجوياني كه در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند به رئيس اداره آموزش

18. پيگيري و دريافت ليست نمرات پايان ترم, انجام امور اصلاح نمره

19. تكميل فرم هاي مربوط به قرار داد حق التدريس اساتيد

20. صدور گواهي تدريس اساتيد در پايان هر نيمسال

21. تحويل فرم فعاليتهاي آموزشي استادان گروه مربوطه يك ماه قبل از پايان كلاسها به اساتيد

22. دريافت وكنترل فرم هاي فعاليتهاي آموزشي استادان رشته مربوطه

23. مطالعه كامل دستورالعملهاي اجرائي واصله جهت داشتن اطلاعات و تسلط كافي به قوانين و مقررات آموزشي

امور كلاسها :
1
تهيه ليست حضور و غياب و پوشه كلاسها(تئوري و عملي) قيل از شروع هر نيمسال.
2 هماهنگي و پيگيري امور مربوط به حضور و غياب اساتيد.
3 تعيين كسري و جبراني كلاسها از هفته 10 به بعد و اعلام به اساتيد جهت جبران.
4 هماهنگي با نمايندگان كلاسها(دانشجويان) جهت انجام امور مربوط به كلاسها.
5 كنترل وسايل سمعي و بصري قبل از شروع كلاسها و در طول ترم و هماهنگي با مدير امور اداري دانشكده در خصوص تعمير به موقع وسايل و كنترل دقيق گارانتي و بررسي دستگاههاي كلاس.
6 هماهنگي، پيگيري، پاسخگويي و تهيه برنامه اياب و ذهاب اساتيد مدعو و دانشجويان
7- جوابگويي و هماهنگي و پيگيري امور مربوط به آموزش و كلاسها (تئوري و عملي) در تمام زمينه ها به اساتيد و دانشجويان.
8 اطلاع رساني هاي مورد نياز مناسب (در بوردهاي مربوطه و به مسئول سايت) براي دستورالعمل هاي ارسالي از وزارتخانه، دانشگاه و يا تغييرات ايجاد شده در كلاسها.
9 هماهنگي با اساتيد جهت حضور به موقع در سر كلاسها.
10 چك روزانه كلاسها و حضور و غياب ساعتي اساتيد.
امور مربوط به دانشجويان :
1
همكاري در دريافت مدارك مورد نياز از دانشجويان جديدالورود جهت تشكيل پرونده.
2 تكميل و تشكيل پرونده براي دانشجويان جديدالورود و نگهداري سوابق تحصيلي دانشجويان.
امور مربوط به امتحانات :
1
هماهنگي و همكاري در ارسال دعوتنامه هاي مربوطه به امتحانات جهت اساتيد دروس نظري.
2 همكاري در دريافت سئوالات اساتيد.
3 همكاري در پيگيري ، تكثير سئوالات و آماده سازي برگه هاي امتحاني.
4 همكاري در تحويل سئوالات و ليست حضور و غياب امتحانات به اساتيد در روز امتحان.
5 همكاري در دريافت ليست نمرات ازاساتيد.
6 كمك به برگزاري امتحانات ميان ترم و پايان ترم به عنوان ممتحن ، تكثير سئوالات و هماهنگي با نماينده كلاس مربوطه جهت برگزاري امتحانات ميان ترم. 7 هماهنگ بودن با مسئول آموزش در كليه امور محوله و شركت در جلسات آموزشي ماهانه.

1394/07/11
Powered by DorsaPortal