دانشكده پرستاري بهشهر
۱۴۰۰ شنبه ۹ بهمن
br ENGLISH
برگه حذف اضطراري


دانلود برگه حذف اضطراری

 
 

«برگه حذف اضطراری»

اینجانب ....................................... دانشجوی رشته ........................ مقطع ........................... به شماره دانشجویی ............................. طبق ماده 18 آیین نامه آموزشی مصوبه شورای عالی برنامه ریزی 1384 تقاضای حذف درس تئوری زیر مربوط به نیمسال ............ سال تحصیلی ................... را دارم. ضمنا واحدهای باقیمانده ام ............ واحد می باشد.

گروه

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

 
 
تاریخ و امضاء دانشجو
 
 


گواهی می شود که نامبرده در کلاس درس مزبور تاکنون بیش از حد مجاز غیبت نداشته است.

 
 

تاریخ و امضاء استاد درس

 


با توجه به اینکه حذف درس فوق مشکلی برای تحصیل نامبرده بوجود نمی آورد با حذف آن موافقت می شود.

 
 

تاریخ و امضاء استاد راهنما

 


گواهی می شود

براساس درخواست خانم /آقای ....................................... دانشجوی رشته ........................ مقطع ........................... به شماره دانشجویی ............................. خواهشمند است طبق ماده 18 آیین نامه آموزشی نسبت به حذف درس ذیل مربوط به نیمسال ............ سال تحصیلی ................... که مغایرتی با مقررات ندارد اقدام نمایند.

گروه

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

 

 
اداره آموزش دانشکده پرستاری بهشهر

تاریخ و امضاء

 


1400/04/14
Powered by DorsaPortal