دانشكده پرستاري بهشهر
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ دي
br ENGLISH
گواهي اشتغال به تحصيل

دانلود فرم اشتغال به تحصیل

 

گواهی اشتغال به تحصیل

بدینوسیله گواهی می شود:                                                                                   شماره دانشجویی:

                                                                                                          فرزند:

به شماره شناسنامه:                                                                                    صادره از:

متولد سال:                                                                                             دانشجوی دوره:

رشته:                                                                                                     مقطع:

سال تحصیلی:                                                                                      در نیمسال:

                                                                       در این دانشکده مشغول به تحصیل می باشد.

                                                               ارائه به:

                                                                       صادر و دارای هیچگونه ارزش قانونی دیگری نبوده و قابل ترجمه نیز نمی باشد.

                                                                                                                                                        معاون آموزشی دانشکده

                                                          توضیحات:

 
1400/04/14
Powered by DorsaPortal