معاونت تحقيقات و فناوريhsrکمیته
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
br ENGLISH
معرفي همكاران
 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

پست الكترونيك

تصوير 2
 
خانم رقيه صفري
 
 كارشناس كميتهHSR
 2144851  
 
 
 
 
 
 
 

  شرح وظايف محدوده اختيارات شوراي سياست گذاري پژوهش در نظام سلامت

تعيين اولويت هاي تحقيقاتي در حيطه HSR

اطلاع رساني مكتوب اولويت هاي تحقيقاتي به كليه ذينفعان دستگاه

بررسي و تصويب طرح هاي ارائه شده با توجه به اولويت هاي تحقيقاتي

1396/02/02
Powered by DorsaPortal