معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
واحد تجويز منطقي دارو

 

كميته تجويز منطقي دارو:

تامين و توزيع دارو يكي از اركان مهم نظام سلامت در هر كشور است كه نيازمند مديريت صحيح در تمامي حيطه ها از جمله تجويز و مصرف صحيح و منطقي دارو مي باشد. تجويز نادرست و غير منطقي دارو علاوه بر تحميل هزينه هاي هنگفت بر مردم، دولت و اتلاف منابع، منجر به كاهش كيفيت ارايه خدمات پزشكي نيز مي گردد. فلذا به منظور بهبود تجويز و مصرف داروها در كنار تأمين دارو، كميته كشوري و كميته هاي واقع در دانشگاه ها / دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور تحت عنوان كميته هاي علمي بررسي نسخ و خدمات پزشكي از سال 75 با دستورالعمل وزير وقت فعاليت خود را آغاز نمودند. رسالت اين كميته ارتقاء و گسترش فرهنگ تجويز و مصرف منطقي دارو در گروه پزشكي و مردم جامعه، به جهت كمك به بهبود و ارتقا سطح سلامت جامعه و كاهش اتلاف منابع و سرمايه هاي اجتماعي با انجام فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اجرايي مي باشد.

 

1394/09/18
Powered by DorsaPortal