معاونت تحقيقات و فناوري- کمیته اخلاق
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
br ENGLISH
برنامه زماني جلسات

 

برنامه زمانی جلسات

 

کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی مازندران با هدف رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهشهای اپیدمیولوژیک و بالینی و علوم پایه و همچنین تحقیقات نظام بهداشتی و درمانی و نیز مراقبت از انسان ها در برابر خطرات احتمالی ناشی ازتحقیق و حفظ حقوق آزمودنی اقدام به برگزاری جلسات ماهیانه نموده است.

 

برنامه جلسات کمیته اخلاق در سال های 91، 92، 93 و 94و 95و 96

 

تاریخ  جلسات کمیته اخلاق سال 91

تاریخ جلسات کمیته اخلاق سال 92

تاریخ جلسات کمیته اخلاق سال 93

تاریخ جلسات کمیته اخلاق سال 94

تاریخ جلسات کمیته اخلاق سال 95

تاریخ جلسات کمیته اخلاق سال 96

91/4/21

92/3/8

93/4/18

94/2/16

95/1/25

96/01/30

91/8/17

92/6/20

93/6/16

94/2/23

95/2/22

96/03/17

91/9/29

92/9/13

93/8/28

94/2/30

95/3/19

96/04/28

91/11/4

92/12/14

93/12/13

94/3/27

95/4/2

96/05/18

91/12/1694/4/11

95/4/23

96/06/22
94/5/11

95/5/13

96/07/19
94/6/4

95/7/7

96/08/17
94/7/22  


95/7/28  


96/09/29
94/8/6   


95/8/12   


96/10/27
94/812

95/9/3

96/11/18
94/9/4

95/9/24

96/12/16
94/12/19

95/10/22

 

 

 

 

 

95/11/20

 

 

 

 

 

95/12/25

 

 

 

1399/05/27
Powered by DorsaPortal