مركز تحقيقات قارچهای تهاجمی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر
br ENGLISH
اهداف و چشم انداز

اهداف: 

1- توليد دانش در زمينه بيماري هاي قارچي  به عنوان قطب آموزشي و پژوهشي در سطح منطقه.

2- توسعه و هدفمند كردن تحقيقات و بهره گيري از آنها در جهت حل مشكلات بهداشتي و درماني.

3- ايجاد بانك اطلاعاتي در مورد بيماريهاي قارچي در سطح منطقه و استفاده بهينه در جهت توليد علم و رفع معضلات بهداشتي و درماني.

4- هدايت و نظام دار نمودن اجراي طرح هاي تحقيقاتي بر اساس نيازهاي جامعه.

5- همكاري علمي و تبادل اطلاعات با مراكز تحقيقاتي داخلي و بين المللي.

6- توسعه و تجهيز مركز تحقيقات متناسب با فعاليت هاي مركز.

7- تدوين برنامه هاي توانمند سازي آموزشي و پژوهشي (طراحي كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي ).

8- ارزشيابي دوره اي عملكرد مركز تحقيقات.

9-بهبود كمي و كيفي فعاليتهاي پژوهشي مركز.

10-افزايش انتشار مقالات در نشريات معتبر داخلي و خارجي.

11-افزايش روند رشد توليد و انتشار علم و توانمند سازي مركز بصورت انتشار مجله و تهيه متون مرجع در رابطه با تحقيقات علم قارچ شناسي پزشكي در سطح كشوري و بين المللي.

12-رقابت فعال در عرصه هاي مختلف علمي، پژوهشي بين المللي و كشوري با توجه به پتانسيلهاي علمي و پژوهشي مركز تحقيقاتي.

13-انجام طرح هاي تحقيقاتي مشترك با ساير مراكز تحقيقاتي.

14-برگزاري كارگاه هاي آموزشي و درصورت امكان همايش هاي كشوري و بين المللي.

15-توسعه فضاها، امكانات و نيروهاي متناسب با برنامه هاي تدوين شده.

16-فراهم كردن امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز جهت دسترسي به منابع معتبر علمي.

17-ارائه مشاوره به محققين در حوزه هاي مورد نياز پژوهش و نيز فراهم كردن امكانات تداركاتي لازم.

 
 
 
چشم انداز:

1-توليد و ثبت مقالات علمي در پايگاه هاي معتبر كشور و دنيا

2- همكاري موثر با مراكز علمي تحقيقاتي بين المللي و سازمان بهداشت جهاني

3- مرجعيت در ارائه تحقيقات در زمينه قارچ شناسي پزشكي در كشور

4- كسب توان رقابت در سطح ملي و منطقه اي
 
 
1398/04/10
Powered by DorsaPortal