مركز تحقيقات قارچهای تهاجمی
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
br ENGLISH
اعضاء مركز

اعضاء هيئت علمي مركز تحقيقات قارچ هاي تهاجمي

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

رشته تحصيلي

آخرين مدرك تحصيلي

مرتبه علمي

1

دكتر محمد تقي هدايتي

رياست مركز

قارچ شناسي پزشكي

دكتراي تخصصي Ph.D

استاد

2

دكتر طاهره شكوهي

هيات علمي

قارچ شناسي پزشكي

دكتراي تخصصي Ph.D

استاد

3

دكتر حميد بدلي

هيات علمي

قارچ شناسي پزشكي

دكتراي تخصصي Ph.D

استاديار

4

دكتر مريم موذني

 

هيات علمي

قارچ شناسي پزشكي

دكتراي تخصصي Ph.D

استاديار

5

دكتر مهدي عباس تبار

هيات علمي

قارچ شناسي پزشكي

دكتراي تخصصي Ph.D

استاديار

6

دكتر سيد جابر موسوي

هيات علمي

پزشكي اجتماعي

دكتراي تخصصي Ph.D

استاديار

7

دكتر سيد محمد باقر هاشمي

هيات علمي

ژنتيك انساني

دكتراي تخصصي Ph.D

دانشيار

8

دكتر مهريار زرگري

هيات علمي

بيوشيمي باليني

دكتراي تخصصي Ph.D

دانشيار

9

دكتر زهره حاج حيدري

هيات علمي

متخصص پوست و مو

دكتراي تخصصي Ph.D

دانشيار

10

دكتر سيد مجتبي سيد موسوي

محقق

قارچ شناسي پزشكي

دكتراي تخصصي Ph.D

محقق

11

رامين مفرح

محقق

فوق تخصص پوست

دكتراي تخصصي Ph.D

محقق

1394/09/03
Powered by DorsaPortal