معاونت تحقيقات و فناوري-آزمایشگاه جامع تحقیقات قطب شمال کشور
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
br ENGLISH
PCR
 

 

PCR
 
 
 

 
 
   

رديف

نام دستگاه

كشور سازنده

مدل

حوزه تخصصي كاربرد

 1

 PCR

Germany

 Thermal Cycler

BOECO
TC-TE
1 -تكثيريك قطعه DNA
2 -بررسي حضور يا عدم حضور يك ژن در يك موجود
3 -تشخيص آلودگي به پاتوژنها

2

الكتروفورز

U.K

 

electrophoresis and analysis of gene

3

ژل داك

U.K

 

DanGer High Voltage

4

پاور سوپلاي الكتروفورز


EPS-UNIVERSAL


 

 
1398/03/11
Powered by DorsaPortal