مركز تحقيقات سلامت فراورده هاي گياهي و دامی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
br ENGLISH
معرفي

 

در خواست تاسيس مركز تحقيقات محصول محور براي آزمايشگاه هاي كنترل معاونت هاي غذا و دارو سراسر كشور براي اولين بار توسط معاون وزير و رئيس سازمان در تاريخ 3/8/91 به معاون محترم تحقيقات و فناوري ارائه شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه در تاريخ 28/12/91 طي نامه اي در رابطه با اختصاص مركز تحقيقات محصول محور به تفكيك هر دانشگاه آزمايشگاه كنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه مازندران را با توجه به قطب تخصصي بودن جهت آزمايشات مربوط به فرآورده هاي لبني ودامي و فرآورده هاي زراعي و باغي به عنوان مركز تحقيقات محصول محور معرفي نمود.

اين درخواست در تاريخ 17/2/92 با اعلام شرايط تخصصي پرسنل و تجهيزات آزمايشگاه توسط رئيس دانشگاه و قائم مقام وزير در استان پيگيري گرديد.

در تاريخ 92/4/24 در نامه اي به شماره 4622/685/د تاسيس مركز تحقيقات محصولات سلامت محور با عنوان (( سلامت فرآورده هاي گياهي و دامي)) مورد تصويب قرار گرفت و در نامه اي در تاريخ 1/5/92 توسط معاون غذا و دارو دانشگاه 5 نفر از اعضاء هيئت علمي به عنوان موسسين اين مركز به معاونت محترم تحقيقات و فن آوري دانشگاه معرفي گرديد.

سرانجام در تاريخ 16/12/93 بر اساس راي صادره در دويست چهل و پنجمين جلسه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي با تاسيس مركز تحقيقات سلامت فرآورده هاي گياهي و دامي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني موافقت اصولي بعمل آمده و توسط وزير محترم بهداشت درمان آموزش پزشكي تائيد و به رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران به همراه اساسنامه اين مركز در 9 ماده و يك تبصره ابلاغ گرديد.

دكتر محمد آزاد بخت طي ابلاغي در تاريخ 7/2/94 از طرف رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي به سمت رئيس مركز تحقيقات سلامت فراورده هاي گياهي و دامي منصوب گرديدند. ايشان تا تاريخ 5/9/96 عهده دار اين سمت بودند و از آن تاريخ دكتر محمدرضا شيران معاون محترم غذا و دارو دانشگاه به سمت رئيس مركز تحقيقات سلامت فراورده هاي گياهي و دامي منصوب گرديدند. ايشان با رويكردي جديد و جلب همكاري اعضاي جديد مركز گام هاي ارزنده اي در راستاي تحقق اهداف مركز برداشتند.

مركز تحقيقات سلامت فرآورده هاي گياهي و دامي (PLP) در دانشگاه علوم پزشكي مازندران ساختمان شماره 2 ، معاونت غذا و دارو، طبقه چهارم مستقر مي باشد.

 

1397/04/17
Powered by DorsaPortal