معاونت آموزشی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
ENGLISH
شرح وظايف معاون آموزشي


1)     ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آئين نامه هاي ابلاغي از سوي رئيس موسسه به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت برحسن اجراي آن؛

2)     تدوين آئين نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب؛

3)     ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به رئيس موسسه درخصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر؛

4)     پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمت هاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست موسسه؛

5)     نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها؛

6)      برنامه ريزي، تنظيم فعاليتها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت ذيربط مطابق با اولويتهاي موسسه؛

7)     همكاري باساير معاونتها جهت حسن اجراي برنامه هاي موسسه؛

8)     انجام ساير امور محوله از سوي رئيس موسسه.

9)     اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه سياستها، مقررات و فرآيندهاي آموزش و تحصيلات تكميلي موسسه؛ منطبق بر قوانين، مصوبات، مقررات و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه با رويكرد گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي؛

10)     برنامه ريزي امور آموزشي و تحصيلات تكميلي با همكاري واحدهاي ذيربط و نظارت برحسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته و اجراي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي هر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيأت رئيسه؛

11)     پايش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نيمسال وانعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيأت علمي؛

12)     اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت؛

13)     برنامه ريزي جهت تأمين امكانات و تخصيص اعتبار لازم جهت تعامل علمي آموزشي حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم ديني و علوم انساني اسلامي؛

14)      برنامه ريزي آموزشي موسسه در راستاي سند چشم انداز، نقشه جامعه علمي و آمايش سرزمين؛

15)     اهتمام به برگزاري دوره هاي توانمندسازي و دانش افزايي؛

16)     ارزيابي و بازنگري محتواي سرفصل ها به منظور به روز رساني، كارآمدي اعضاي هيأت علمي موسسه، غنا بخشي و ارزش مداري و ارائه پيشنهاد لازم به وزارتين حسب مورد؛

17)     برنامه ريزي براي ارتقاي مهارتهاي علمي تخصصي دانشجويان جهت ورود به جامعه؛

18)  نظارت و ارزيابي فرآيند اجرايي شدن نقشه جامع علمي كشور در موسسه با هماهنگي وزارت متبوع؛

تبصره: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي تواند نسبت به تعيين ساير وظايف مرتبط با معاونت مذكور، مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمايد.

1395/07/12
Powered by DorsaPortal