معاونت آموزشی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
ENGLISH
شرح وظايف معاون آموزشي
شرح وظايف
 
 

1 - تدوين ، پيشنهاد و اصول كلي برنامه هاي آموزشي و نظارت بر اجراي آنها .

 2 -  نظارت بر انجام كار مسئولين امور آموزشي و برنامه ريزي دانشكده ها و مراكز آموزشي درماني

 3 -  تصميم گيري درخصوص شناسائي ، تعيين نيازها ، انجام فراخوان و استخدام اعضاي هيات علمي از طريق هيات اجرائي جذب .

 4 -  صدور احكام هيات علمي و انجام امور مربوط به پايه هاي تشويقي ، ترفيع سالانه ، ماموريت آموزشي و ساير موارد مرتبط .

 5 - نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به انجام وظايف اعضاي هيات علمي .

  6 -  تشكيل و نظارت و اجراي مصوبات هيات مميزه و كميته هاي تخصصي باليني ، علوم پايه

  7 -  نظارت بر ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان ، مسئولين و همكاران .

   8 -  تعيين و پيشنهاد شرايط ورود دانشجو به دانشگاه در حدود مقررات و ضوابط موجود.

  9 -  نظارت بر ثبت نام ، انتخاب واحد ، امتحانات دوره هاي مختلف تحصيلي .

  10 -  رسيدگي و كسب اطلاع از موضوع بورسيه ها و تخصيص بورس به دانش آموختگان .

  11 -  نظارت بر اجراي بهينه پايش كيفيت تدريس .

  12 -  نظارت بر شناسايي دانشجويان نخبه و برتر در قالب كميته استعداد درخشان .

   13 -  انجام امور مربوط به ايجاد و راه اندازي رشته هاي جديد تحصيلات تكميلي و دستياري .

  14 -  نظارت بر امور مربوط به برگزاري برنامه هاي مدون و آموزش مداوم .

  15 -  نظارت بر امور مربوط به فارغ التحصيلي و اعطاي دانشنامه

   16 -  تائيد انتخاب اساتيد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر

   17 -  حضور در جلسات ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه به عنوان نائب رئيس ستاد

 

1395/08/16
Powered by DorsaPortal