معاونت آموزشی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر
ENGLISH
شرح وظائف
شرح وظايف
 
 

1-قوانين و مقررات آئين نامه       بررسي و كارشناسي اجراء اطلاع رساني

2-تشكيلات       بررسي ، رفع نقص ، پيشنهاد ، اخذ مجوز ازمعاونت توسعه و وزارت

3-جذب و استخدام      تعهدات ( بورسيه مشمول تعهدات قانوني ) ماده 1 نحوه تأمين ، پيماني، قراردادي ( نيازسنجي و موافقت دانشكده و گروه ، هيأت جذب ، وزارت بهداشت)

4-ابلاغ و معرفي و انتصاب        استخدام جديد مديريت مشاور رياست معاونت اجرا

5-احكام           ضريب ساليانه استخدام - ارتقاء ترفيع فوق العاده ( مديريت ، سختي كار ، اشعه) تبديل وضع ، احتساب سنوات ، مأموريت آموزشي،مرخصي ها (استحقاقي، بدون حقوق ) ، تمام وقتي ، اخراج، انفصال ، بازخريد ، بازنشسته )

6-امور رفاهي          انتقال و تحصيل فرزندان ، اسكان ، سفارت ، دانشنامه ، ايثارگران

7-انتقال و مأموريت        درون موسسه ، به بيرون موسسه

8-ارتقاء و ترفيع         مرتبه پايه تشويقي

9-خروج از خدمت ، بازنشستگي ، بازخريد ، رأي هيأت انتظامي ( انفصال اخراج )

10- بررسي و نظارت بر تفويض       بررسي پروژه ها ، احكام وظايف دانشكده ها ، مراجعه و پايش

11- مرخصي و مأموريت آموزشي اعضاي هيأت علمي ، استحقاق ( ادامه تحصيل )

12-امور مربوط به كارگزيني كاركنان غير هيأت علمي حوزه معاونت آموزشي و كاركنان آموزشي دانشكده ها

13-نرم افزارهاي مرتبط ، پرسنلي و ...

14-آمار       تهيه و تنظيم ، بروز رساني ، ارائه ادامه ليست ها و آمارهاي مورد نياز معاونت ها و هيأت امناء، EDC

 بررسي و تهيه مقدمات و آمار جهت تصميم گيري كميته ها و هيأت ها            جذب ، مميزه ، هيأت امناء ، انتظامي اساتيد ، رياست دانشگاه، هيأت رئيسه و شوراي آموزشي ، شوراي موسسه، فراخوان

1395/08/17
Powered by DorsaPortal