معاونت آموزشی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر
ENGLISH
چكيده امتيازات آئين نامه

 

 

ISI Web Of Science (ISI) – Medline (Pub med)

تاهفت امتياز

 

 

Chemical Abstracts-

SCOUPUS-CURRENT CONTENT-EMBASE-BIOSIS

 

تا سه و نيم امتياز

ساير نمايه هاي بين المللي ISC(Islamic World Science Citation Center )-

 

تاسه امتياز

 

در صورتيكه مجله در هيچ نمايه اي ثبت نشود

تا دو امتياز

 

 

 

 

 

 

تحقيقي اصيل- ORIGINAL

7-5/0

 

 

موارد نادر- CASE REPORT

2-25/0

 

 

CASE SERIES

3-5/0

 

 

مروري    ( با داشتن حداقل3 مقاله از نويسنده در نمايه بين المللي)

7-2

 

حداكثر 10

مروري    ( نبودن3 مقاله از نويسنده در نمايه بين المللي)

                   2-5/0

 

متا آناليز

4-5/0

 

حداكثر   8

 

نامه به سردبير SHORT COM- COMMENTARIES- Editorial

داخلي 1-25/0

بين المللي 2-5/0

حداكثر 2

 

الكترونيك  PEER REVIEW

//   غير  PEER REVIEW

مانند مقالات هم تراز

خارجي 80% امتياز -  داخلي 60% امتياز

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه محاسبه و توزيع امتياز

1

100

 

 

 

 

 

 

2

90

60

 

 

 

 

 

3

80

50

50

 

 

 

 

4

70

40

40

40

40

 

 

5

60

30

30

30

30

30

 

6

50

25

25

25

25

25

25

 

 

 

 

 

 

 

كتاب مرتبط با رشته تخصصي چاپ اول

15

حداكثر 30

كتاب غير مرتبط با رشته تخصصي

5/1-25/0

حداكثر 3

تجديد چاپ در صورت 30% افزوده يا تغيير

2-5/0

حداكثر 4

ترجمه

6-3-5/0

 

ويراستاري با تاييد نهايي هيات مميزه

2

حداكثر 10

داوري مقالات علمي پژوهشي با تاييد هيات مميزه

1

5

تصحيح انتقادي كتاب معتبر با تاييد كميسيون تخصصي هيات مميزه

10

20

 

 

 

1395/08/19
Powered by DorsaPortal