شبکه بهداشت و درمان سوادکوه
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
br ENGLISH
كارگزيني

واحد كارگزيني

رئيس كارگزيني : خانم نصراللهي

شرح وظايف كارگزين :

1- رسيدگي به فرمهاي پر شده استخدامي بمنظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آنها

2- تهيه پيش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال ، ترميم حقوق ، ماموريت آموزشي ، ترفيع ، اضافه كارونظير آن با اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط

3- رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام ، تبديل وضع استخدامي ، ترفيع ، بازنشستگي و تعيين برقراري حقوق بازنشستگي و يا وظيفه

4- انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان

5- برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف كارگزيني  

6- اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم بمنظور حسن انجام هدف هاي مورد نظر

7- معرفي كارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر ( مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان – نيروهاي جديد الاستخدام – پيام آوران بهداشت – تعهدات انجام خدمت ضريب كا و ... )

8- بكارگيري ضوابط و دستورالعمل هاي لازم جهت هماهنگي و ارسال به واحدهاي تابعه

9- پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات

10- مطالعه و قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل

11- اتخاذ تدابير لازم بمنظور پيشرفت و بهبود امور جاري

12- تهيه گزارشات لازم

13- پيگيري مكاتبات

14- جمع آوري بخشنامه ها و اطلاعات و استفاده از آن جهت بهبود كيفيت كار

15- انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق

 

1395/11/10
Powered by DorsaPortal