شبکه بهداشت و درمان سوادکوه
۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر
br ENGLISH
دبيرخانه

مسئول واحد : خانم حبيبه قاسم نژاد

 

شرح وظايف پست سازماني مذكور براساس وظايف واحد سازماني تاييد شده به شرح زير تعيين ميگردد.

1-كسب دستور و برنامه كار از سرپرست مربوط

2-ارجاع نامه و مكاتبات به متصديان مربوط به منظور ثبت مشخصات و شماره آن

3-نظارت برثبت خلاصه مشخصات و جريان نامه ها ، صورت جلسات در سيستم اتوماسيون اداري و تحويل پرونده هاي مختومه به بايگاني راكد

4- نظارت بر حسن انجام كار اتوماسيون اداري

5-بررسي مشكلات مسائل مربوط به واحد و گزارش به سرپرست مربوط به منظور رفع آنها و ايجاد تسهيل در كار

6-همكاري در تهيه پيش نويس نامه ها ، و كاتبات و خلاصه پرونده هاي خواسته شده

7-پاسخگويي به مراجعين در حدود وظايف محول

8- تهيه صورت ملزومات و وسايل مورد نياز اداري و ارائه آن به سرپرست مربوط

9-راهنمايي متصديان مربوط جهت حسن جريان كارهاي اداري

10- تقسيم كار بين بايگان هاي تحت سرپرستي و بررسي كار آن ها

11- همكاري در تعيين خط مشي و سيستم بايگاني برحسب احتياجات اداري واحد مربوطه با توجه به روش هاي مختلف بايگاني

12-تنظيم برنامه هاي آموزشي

13- صدور دستورها و تعليمات لازم جهت تشكيل پرونده هاي جديد

14- بررسي كاربايگان واحد و تعيين وظايف آن ها

15- تهيه گزارش از فعاليت ها ، پيشرفت و مشكلات جهت سرپرست مربوط

16- انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق

1395/11/24
Powered by DorsaPortal