بيمارستان ثامن الائمه (ع) گلوگاه
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
br ENGLISH
بهداشت حرفه اي
 
 
 
 كارشناس بهداشت حرفه اي: سيده مهلا موسوي
مدرك تحصيلي: كاردان بهداشت حرفه اي
 
 

محتواي بهداشت حرفه اي

بهداشت حرفه اي، عبارت است از، دانش پيش بيني ، تشخيص  ، ارزيابي و كنترل  خطرهاي بهداشتي در محيط كار. هدف آن،تأمين،نگهداري و بالا بردن سلامت و تندرستي كار آنان و در پايان، ايمن نگهداشتن جامعه است. در بهداشت حرفه اي، بيماري ها و عوارض حاد و مزمن ناشي از عوامل زيان آور محيط كار بررسي مي شوند.

هدف هاي بهداشت حرفه اي، عبارتند از:

- تأمين، نگهداري و بالا بردن سلامت جسماني، رواني و اجتماعي كاركنان در هر پيشه اي كه هستند.

- پيشگيري از بيماري ها و آسيب هاي ناشي از كار

- حفاظت كاركنان در برابر عواملي كه براي تندرستي زيان آور هستند.

- به كارگيري فرد در كاري كه از نظر فيزيولوژيك و رواني توانايي انجام آن را داشته باشد.

شرح وظايف كارشناس بهداشت حرفه اي در بيمارستان:

1-     شناسايي مشاغل موجود وتعداد پرسنل هر شغل ،بازديد از بخش ها و واحد ها - ثبت نواقص مربوطه و اعلام آن به تيم مديريت ارشد بيمارستان

2-     برنامه ريزي و پيگيري جهت اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار توسط شركت هاي خدمات مهندسي بهداشت حرفه اي

3-     ارائه گزارش اندازه گيري عوامل زيان آور به تيم مديريت ارشد بيمارستان و ارائه پيشنهادات فني مهندسي و مديريتي لازم جهت حذف يا كاهش مواجهه پرسنل

4-     تعيين و تاييد نوع وسايل حفاظت فردي مناسب هر شغل نظارت بر نحوه استفاده و نگهداري صحيح آن ها

5-     شناسايي و ارزيابي مواد شيميايي موجود - تهيه برگه هاي شناسايي ايمني مواد شيميايي(SDS)-اموزش كليه موارد به شاغلين در معرض در كليه مراحل انبارش -نگهداري مصرف و دفع بهداشتي به منظور كنترل آلودگي محيط كار

6-      بر چسب گذاري موادشيميايي و نظارت بر طبقه بندي مناسب محلول هاي شيميايي

7-     پيگيري جهت انجام صحيح مراقبت هاي بهداشتي به وسيله ي نظارت بر نحوه ي انجام معاينات شغلي شامل معاينات ادواري قبل از استخدام و بازگشت به كار

8-     جمع آوري ،ثبت،تجزيه و تحليل فرم هاي ثبت گزارش حوادث ناشي از كار و برنامه ريزي جهت كنترل و پيشگيري از وقوع حوادث مشابه

9-     تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كار به صورت ماهانه و طرح مسائل و مشكلات حفاظت و بهداشتي بيمارستان و ارائه پيشنهادات لازم به مدير بيمارستان جهت رفع نواقص و سالمسازي محيط كار پمفلتهاي آموزش همگاني
 
 

 

 

1397/09/19
Powered by DorsaPortal