بيمارستان ثامن الائمه (ع) گلوگاه
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
br ENGLISH
معرفي واحد

معرفي واحد مديريت اطلاعات سلامت(مدارك پزشكي)

واحد مديريت اطلاعات سلامت

واحد مديريت اطلاعات سلامت به عنوان ارتباط دهنده اعضاي كادر درمان و درجهت كمك و پشتيباني قانوني از حقوق بيمار،تيم درمانگر و موسسه درماني،ارتقاء درجه ارزشيابي،كاهش كسورات،افزايش درآمد و پرداخت به موقع كارانه و ... نقش اساسي ايفاء مي نمايد.

معرفي و وظايف واحدهاي مديريت اطلاعات سلامت

واحد مديريت اطلاعات سلامت اين مركز درماني روبروي درب ورودي ساختمان بيمارستان،جنب واحد آزمايشگاه واقع شده است وشامل 4 بخش پذيرش-آمار-كدگذاري-بايگاني و داراي 3نفر پرسنل مي باشد كه در شيفت صبح مشغول به كار مي باشند:

 آزاده اصغري: كارشناس آمارو مدارك پزشكي( مسئول واحد مديريت اطلاعات سلامت-آمار)

الهام رضا نژاد:كارشناس آمار و مدارك پزشكي(كدگذاري ومدارك پزشكي)

خديجه اونق:كارشناس فناوري اطلاعات سلامت(پذيرش و بايگاني)

 

1)واحد پذيرش:اولين قسمتي است كه بيمار يا همراه وي در بدو ورود به بيمارستان به آنجا مراجعه مي كند و به سوالات متصدي پذيرش در مورد مشخصات فردي و اجتماعي و موقعيت مالي خود پاسخ مي دهدو توسط متصدي پذيرش در فرم مربوطه درج مي گردد. برداشت كلي بيمار از بيمارستان در اين واحد شكل مي گيرد وبه طور كلي هدايت و ارتباط بيماران با بخشهاي مختلف را برقرار مي كندو به بيان ديگر آنرا قلب بيمارستان معرفي مي كنند.

هدف كلي واحد پذيرش: ارائه خدمات پذيرش بيماران به صورت اورژانسي و غير اورژانسي،سرپايي ،بستري در حيطه مقررات بيمارستاني.

2)واحدبايگاني:متشكل از 2 مفهوم سازماندهي و ذخيره سازي است و بازيابي سريع و آسان در معناي آن مستتر است.بايگاني منبع گرانبهايي براي هر سازمان محسوب مي گردد. در نظام سلامت و مراقبت بهداشتي بايگاني به عنوان حافظه سازمان شناخته مي شود.

هدف كلي واحد بايگاني: نگهداري سيستماتيك پرونده هاي پزشكي به نحو قابل دسترسي براي بيماران و ساير استفاده كنندگان مجاز.

3)واحد آمار:اين واحد شامل گردآوري آمارهاي درخواستي مديريت،انجام ونظارت گردآوري آمارهاي مورد درخواست وزارتخانه،معاونت درمانو ساير ارگان ها،ثبت اطلاعات در نرم افزار آواب بيمارستاني مي باشد.

هدف كلي واحد امار: ارتقاء نظام ثبت وگزارش دهي وتجزيه و تحليل داده هاي آمار به منظور برنامه ريزي مديران در جهت ارتقاء سلامت مردم.

3)واحد كدكذاري: اين واحد شامل كدگذاري پرونده هاي بيماران بستري مطابق كتاب ICD،كدگذاري اقدامات پزشكي و جراحي ها مطابق كتاب ICD9CM ،فراهم نمودن اطلاعات مورد نياز در تحقيقات و پژوهش هاي پزشكي و اپيدميولوژيك مي باشد.

هدف كلي واحد كدگذاري: فراهم نمودن اطلاعات مورد نياز جهت برنامه ريزي و سياستگذاري هاي بهداشتي و درماني براي مديريت بيمارستان.

 

 
فعاليت شش ماهه سال 96 و 97

 

                

نام شاخص

 

6ماهه اول سال 96

6 ماهه اول سال 97

ميانگين متوسط روزهاي بستري

 

2.83

3.27

درصد تخت روز اشغالي

 

79.92

73.16

تعداد بيمار بستري شده

 

1215

1216

تعداد اعزام به مراكز ديگر

 

224

195

تعداد زايمان سزارين

 

4

32

تعداد زايمان طبيعي

 

3

12

 

 

كل مراجعين به درمانگاه ها 6ماهه اول سال 96

درمانگاه تخصصي:9679

درمانگاه اورژانس:25018

 

 

كل مراجعين به درمانگاه ها 6ماهه اول سال 97

درمانگاه تخصصي:10591

درمانگاه اورژانس:24018

 

 

كل مراجعين به پاراكلينيك ها در 6ماهه اول سال 96

سونوگرافي:119

داروخانه:15002

آزمايشگاه:17523

راديولوژي:3412

 

 

كل مراجعين به پاراكلينيك ها در 6ماهه اول سال 97

سونوگرافي:1448

داروخانه:18210

آزمايشگاه:12253

راديولوژي:1448

 

 


 
 

 

1397/09/22
Powered by DorsaPortal