بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير
br ENGLISH
كتابچه توجيهي فراگيران

كتابچه توجيهي

          مركز آموزشي درماني   

       بوعلي سينا ساري

 

معاونت آموزشي

فهرست                                                                                        صفحه

معرفي كلي بيمارستان معرفي دفتر رياست

،برنامه راهبردي،چارت رعايت حقوق گيرندگان خدمت............................................................. 15-3

گروه آموزشي چشم.......................................................................................................................... 16

گروه آموزشي اطفال......................................................................................................................20-17

گروه آموزشي اعصاب.....................................................................................................................21-20

گروه آموزشي پوست.....................................................................................................................26-24

گروه آموزشي گوش و حلق و بيني..............................................................................................28-27

فرايند ثبت خطا.................................................................................................................................29

آيين نامه پوشش و رفتار ، ليست كتب مرجع و مقررات كتابخانه..............................................36-30

آشنايي با خدمات رفاهي،اصول پرونده نويسي و الزامات بيمه اي.............................................41-37

برنامه Skill lab و ليست آزمايشات اورژانسي، فعال و خارج ازمركز......................................54-42

الزامات بهداشت حرفه اي......................................................................................................56-54

استانداردهاي زيست محيطي و كنترل عفونت.............................................................................57

شرح وظايف و اختيارات دانشجويان و پرستاران......................................................................... ..59

 

 

مقدمه

بي ترديد ارزنده ترين سرمايه هرسازماني منابع انساني آن سازمان بوده وكارايي وشايستگي آنان موثرترين عامل توسعه سازمان به حساب ميايد. لذا اين مركز به منظورآشنايي اوليه فراگيران گرامي ،آگاهي ازدستورالعمل ها و فرآيندهاي بيمارستان بوعلي سينا ، كتابچه « توجيهي بدوخدمت » را تدوين نموده است.

 

دكترجواد غفاري

معاون آموزشي و پژوهشي بيمارستان بوعلي سينا ساري


معرفي بيمارستان بوعلي سيناساري

بيمارستان بوعلي سينا ساري ازسال 1348 توسط گروه پزشكي ساري بامسئوليت محدود در قالب بخش خصوصي تاسيس و در سال 1354 مورد بهره برداري قرار گرفت و در سال 1356 به سازمان بهداري و سپس به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني مازندران واگذار شد و به عنوان مركز آموزشي و درماني بوعلي سينا ساري فعاليت مي نمايد.

شماره تماس مركز : 15- 333410- 011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفي دفتر رياست مركز بوعلي

 

رئيس بيمارستان بوعلي

آقاي دكتر سيد عبدالّله موسوي

شماره تماس داخلي

273-274

معاون توسعه

آقاي دكتر اسماعيل نيا

273-274

مدير

آقاي حاجي

273-274

معاون آموزشي مركز

آقاي دكتر جواد غفاري

325

مترون و سوپروايزر باليني

خانم علايي

200-246

سوپروايزرآموزشي

خانم رحيمي

229

 

 

 

برنامه راهبردي مركزآموزشي درماني بوعلي سيناساري

اهداف كلي بيمارستان:

اهداف 5 ساله بيمارستان

1 - ارتقاءمستمركيفيت خدمات باليني(خدمات پزشكي،خدمات پرستاري وخدمات پاراكلينيكي)

2-ارتقاءمستمركيفيت خدمات غيرباليني (مديريتي،امورمالي،خدمات عمومي  وپ شتيباني)

3- ارتقاءايمني بيمار

4-ساماندهي تردد مراجعين مركز

5-اجراي برنامه هاي اعتباربخشي بيمارستان

6-ارتقاء كميت و كيفيت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در بيمارستان

MISSION( رسالت)

مركزآموزشي درماني بوعلي سيناساري درراستاي سياست وزارت بهداشت وبرنامه استراتژيك معاونت درمان دانشگاه متبوع كه همان تامين وارتقا سلامت،كاهش مرگ وميرو ارائه خدمات مطلوب مي باشد،درصدداست ازطريق بكارگيري نيروهاي توانمند،ارتقافرآيندها،پژوهشهاي كاربردي،آموزش دانشجويان،افزايش مهارتهاي علمي وعملي كاركنان واستفاده صحيح ازتكنولوژي پيشرفته و منابع مالي با دراختيارداشتن بخشهاي تخصصي وفوق تخصصي اطفال،نوزادان، چشم، گوش، حلق،بيني، نورولوژي، پوست،تالاسمي و . . . بهترين خدمات درماني راجهت رضايتمندي ارباب رجوع ورعايت حقوق گيرندگان ودهندگان خدمت درسطح استان واستانهاي همجوار وكليه گردشگران ارائه نمايند.

VISION : دورنما

مركزآموزشي درماني بوعلي سيناساري درراستاي برنامه استراتژيك 5ساله معاونت درمان ومعاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران متعهدبه تلاش درجهت تشخيص ودرمان صحيح وبه موقع بيماران وتربيت نيروهاي متخصص مي باشد.  اين مركزبادانش وتكنولوژي نوين وبابهره مندي ازمجربترين نيروهاي پزشك وكادرپرستاري وپشتيباني سعي درتشخيص به موقع وبينقص وسريع،درمان كامل ودرست وصحيح بيماران راداردوسعي داريم بابكارگيري نظرات مشتريان خارجي وجلب كامل رضايت آنان و درسگيري كامل و دقيق از مخاطرات بوجود آمده و با استفاده از راهنماهاي

باليني استانداردبهترين خدمات درماني رادرسطح استانهاي شمالي ارائه داده ودراستانداردهاي اعتباربخشي درمان جزءبيمارستانهاي برتركشورگرددو نيز سعي دارد با آموزش صحيح و نوين، دانشجويان تربيت نمايد كه بتوانند جزءدانشجويان برتركشورقرارگيرند. نيروي انساني اين مركزبا ارزشترين منابع سازمان است،اين مركزمي كوشد تا بستري را فراهم كند تا كاركنان براي ارتقاءشغلي بكوشند و شايستگي خود را به خوبي ظاهر نمايند.

 

ارزشها: Values

ما برآنيم باتوكل به خداوندمتعال،درجهت خشنودي باريتعالي و رضايت ارباب رجوع براي دسترسي به اهداف وارزشهاي ذيل اهتمام ورزيم:

·         ترويج ارزشهاي متعالي اسلامي

·         حفظ كرامت والاي انساني

·         عدالت محوري وپرهيزازهرگونه تبعيض

·         ارتقاءمستمرآگاهي وعملكردكاركنان درتمام سطوح

·         رعايت اصول اخلاق پزشكي

·         رعايت اصل انطباق درارائه خدمات

·         مديريت مشاركتي

·         نظم و انضباط

·         ايجاد بستري مناسب براي بروزخلاقيت و نوآوري

·         پاسخگويي مناسب به ارباب رجوع

·         آگاه نمودن بيمار از نحوه درمان

·         ايجادبسترمناسب براي ارتباط درون و برونبخشي

 

 

 

رعايت حقوق گيرندگان خدمت

رضايتمندي بيماران،يكي ازمشخصه هاي اثربخشي خدمات بيمارستان محسوب ميشود.

Ø      دريافت اطلاعات

1-منشور حقوق گيرندة خدمت در دسترس و درمعرض ديد گيرندگان خدمت قراردارد.

2- بيمارستان به گيرندة خدمت درخصوص نام، مسئوليت و رتبۀ حرفه اي اعضاي گروه پزشكي مسئولارائۀ مراقبت ازجمله پزشك، پرستار، دانشجو)با ذكر رشته و پايۀ تحصيلي( و ارتباط حرفه اي آنها بايكديگر، اطلاع رساني مينمايد.

3- بيمارستان به گيرندة خدمت درخصوص روشهاي تشخيصي و درماني، نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن، تشخيص، سير بيماري، پيش آگهي و عوارض آن اطلا ع رساني مي نمايد.

Ø      مطلوبيت خدمات سلامت

Ø      محرمانه بودن اطلاعات

Ø      -حفظ حريم خصوصي

Ø      آموزش: گيرنده خدمت آموزش هاي ضروري براي استمرار درمان را دريافت مي نمايد

 

منشورحقوق بيمار

1-بيمارحق دارد درسريعترين زمان ممكن و بااحترام به ارزشها و اعتقادات فرهنگي و مذهبي فارغ از هرگونه تبعيض و مبتني بر صداقت، انصاف،ادب وهمراه با مهرباني درمان ومراقبت مطلوب و مؤثر دريافت نمايد.

2- بيمارحق دارد مراقبتهاي ضروري و فوري ( اورژانس ) را بدون توجه به تأمين هزينه هاي آن انتظارداشته و درصورت عدم امكان خدمات مناسب، خدمات ضروري و اورژانس رادريافت و سپس زمينه انتقال بيمار به مركز مجهزترفراهم گردد .

3- بيمارحق دارد از ضوابط و هزينه هاي خدمات درماني و غيردرماني وضوابط بيمه و سيستمهاي حمايتي درماني مطلع گردد.

4- بيمارحق دارد اعضاءگروه پزشكي مسئول ارائه مراقبتهاي درماني خويش ازجمله پزشك، پرستار و ... را بشناسد و از نحوه دسترسي به آنان درطول درمان اطلاع داشته باشد .

5- بيمارحق دارد به كليه اطلاعات موجو در پرونده باليني خود دسترسي داشته باشد و در دريافت خدمات درماني حق دارد انتخاب و تصميم گيري آزادانه او محترم شمرده شود.

6- بيمارحق دارد در دريافت خدمات درماني پيشنهادي،آزادانه تصميمگيري نمايد .

7- بيمار حق دارد در چارچوب ضوابط، پزشك معالج و مركز ارائه كننده خدمات سلامت را انتخاب نمايد و همچنين ازپزشك دوم بعنوان مشاور نظرخواهي كند .

8- بيمارحق دارد انتظار داشته باشد اصل رازداري راجع به كليه اطلاعات بيماري توسط پزشك معالج و ديگر اعضاي تيم درماني رعايت شود .

9-  بيمارحق دارد درمراحل تشخيصي و درمان بيماري، فردي را بعنوان همراه داشته باشد و همچنين همراهي يكي از والدين كودك درتمام مراحل درمان حق كودك ميباشد .

10- بيمارحق دارد درصورت ادعاي نقض حقوق خودكه موضوع اين منشور است،بدون اختلال دركيفيت دريافت خدمات سلامت به مقامات ذيصلاح شكايت نمايد و همچنين از نحوه رسيدگي ونتايج شكايت خودآگاه شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

نام واحد

مسئول فني

ساعت

كاري

شماره تماس داخلي

آزمايشگاه و پاتولوژي

خانم دكتر لاله واحدي

شبانه روزي

318-317

راديولوژي

آقاي دكتر علايي

شبانه روزي

283

شنوايي سنجي

آقاي شكراللّه زاده

شيفت صبح

284

طب توانبخشي شامل:

گفتار درماني

كاردرماني فيزيوتراپي

آقاي دكتر تقوي

شيفت صبح

282

 

327

 

280

داروخانه

خانم دكتر سيما صحرايي

شيفت صبح و عصر

226-326

معرفي سرويس هاي درماني و پاراكلينيكي واحدهاي پاراكلينيكي

                                               

 

                                       

معرفي درمانگاه

واحد

مسئول

 تماس داخلي

تالاسمي

خانم دكتر كوثريان

358

MS

آقاي دكتر عابديني

374

PKU ديابت-بيماري متابوليك ارثي

آقاي دكتر دانيل زمانفر

242

تخصصي وفوق تخصصي

خانم آلوسي

346

 

 

 

 

 

 

 

.سرويسهاي درماني

Ø      فوق تخصص گوارش اطفال

Ø      فوق تخصص جراحي اطفال

Ø      فوق تخصص غدد و متابوليسم

Ø      فوق تخصص اعصاب كودكان

Ø      فوق تخصص نفرولوژي اطفال

Ø      فوق تخصص عفوني اطفال

Ø      فوق تخصص قلب اطفال

Ø      فوق تخصص خون وانكولوژي اطفال

Ø      فوق تخصص نوزادان

Ø      فوق تخصص ريه كودكان

Ø      فوق تخصص روماتولوژي

Ø      فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي

Ø      فوق تخصص چشم وفوق تخصص قرنيه وشبكيه

Ø      متخصص ارولوژي

Ø      متخصص ارتوپدي

Ø      متخصص داخلي

Ø      متخصص جراحي عمومي

Ø      متخصص بيهوشي

Ø      متخصص توانبخشي

Ø      متخصص پاتولوژي

Ø      متخصص مغزواعصاب

Ø      فلوشيپ ام اس

Ø      متخصص اطفال

Ø      متخصص پوست

Ø      متخصص دندانپزشكي

Ø      متخصص گوش وحلق و بيني

Ø      متخصص روانپزشكي

Ø      همچنين ديگر خدمات قابل ارائه در درمانگاه شامل موارد ذيل مي باشد:

 

·         اپتومتري - پريمتري

·         اسپيرومتري

·         آندوسكوپي

·         كلونوسكوپي

·         الكتروميوگرافي

·         الكتروانسفالوگرافي

·         الكتروكارديوگرافي

·         خدمات قابل ارائه در اتاق عمل پوست

گروه آموزشي چشم

 مديرگروه: دكترمجيدرضا شيخ رضايي معاون آموزشي: دكتر احمدزاده

معاون پژوهشي: دكتر نوروزپور      شماره تماس بخش: 241

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

آخرين مدرك تحصيلي

مرتبه علمي

 

دكتركيومرث نوروزپور

چشم پزشكي

فلوشيپ قرنيه

استاديار

 

دكتر اسدالله فرخ فر

چشم پزشكي

متخصص

استاديار

 

دكتر مجيد رضا شيخ رضايي

چشم پزشكي

متخصص

استاديار

 

دكتر احمد احمد زاده

چشم پزشكي

فلوشيپ شبكيه

استاديار

 

دكتر رضا جعفري

چشم پزشكي

فلوشيپ اكلوپلاستي

استاديار

 

دكتر هانيه احمدي

چشم پزشكي

متخصص

استاديار

 

 

 

گروه آموزشي اطفال

مدير گروه: دكتر حسين كرمي فوق تخصص انكولوژي و هماتولوژي كودكان

معاون آموزشي: دكتر رويا فرهادي           معاون پژوهشي: دكتر عباسخانيان

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

آخرين مدرك تحصيلي

مرتبه علمي

1

دكتر محمد جعفر صفار

كودكان

فوق تخصص عفوني اطفال

استاد

2

دكتر مهرنوش كوثريان

كودكان

فوق تخصص غدد اطفال

استاد

3

دكتر جواد غفاري

كودكان

فوق تخصص آسم و آلرژي

استاد

4

دكتر حميد محمدجعفري

كودكان

فوق تخصص نفرولوژي

استاد

5

دكتر حسن كرمي

كودكان

فوق تخصص گوارش

دانشيار

6

دكتر حسين كرمي

كودكان

فوق تخصص انكولوژي

دانشيار

7

دكتر علي عباسخانيان

كودكان

فوق تخصص مغز و اعصاب

دانشيار

8

دكترمحمدصادق رضايي

كودكان

فوق تخصص عفوني

دانشيار

9

دكتر مريم نخشب

كودكان

فوق تخصص نوزادان

استاديار

10

دكتر وجيهه غفاري

كودكان

فوق تخصص نوزادان

استاديار

11

دكتر رويا فرهادي

كودكان

فوق تخصص نوزادان

استاديار

12

دكتر دانيل زمانفر

كودكان

فوق تخصص غدد

استاديار

13

دكتر سالار بهزادنيا

كودكان

متخصص كودكان

استاديار

14

دكتر صالحه اعلا

كودكان

فوق تخصص گوارش

استاديار

15

دكتر عباس دباغ زاده

كودكان

فوق تخصص آسم و الرژي

استاديار

16

دكتر حامد روحاني زاده

كودكان

 

 

17

دكتر محمد رضا نوايي فر

كودكان

فلوشيپ مراقبتهاي ويژه كودكان

استاديار

18

دكتر فرزاد مسيحا

كودكان

فوق تخصص ريه

استاديار

19

دكتر ليلا شهبازنژاد

كودكان

فوق تخصص روماتولوژي

استاديار

20

دكتر علي نيكخواه

كودكان

فوق تخصص مغز و اعصاب

استاديار

21

دكتر مليحه السادات رحيمي

كودكان

متخصص كودكان

استاديار

بخشهاي مختلف اطفال

 

 

هيأت علمي

روزهاي درمانگاه

رئيس بخش

سرپرستار

شماره تماس داخلي

جراحي اطفال

دكتر سيد عبدالّله موسوي

دكترمحمدجعفري

دكتر حسن كرمي

دكتر صالحه اعلاء

دوشنبه

دوشنبه-چهارشنبه

يكشنبه

شنبه-چهارشنبه

دكتر سيد عبدالّله موسوي

خانم شفاهي

206-207

نورولوژي و غدد اطفال

دكترعلي عباسخانيان

دكتر علي نيكخواه

شنبه

سه شنبه

دكترعلي عباسخانيان

خانم جانبازي

202

عفوني وآلرژي اطفال

دكترمحمدجعفرصفار

دكترجوادغفاري

دكترمحمدصادق رضايي

دكتردباغ زاده

............

چهارشنبه

سه شنبه

شنبه-سه شنبه

دكترمحمدجعفرصفار

خانم عليزاده

300

PICU

 

دكترمحمدرضا نوايي فر

دكترعلي عباسخانيان

دكتر سيد عبدالّله موسوي

دكترمحمدجعفري

دكتر حسن كرمي

دكتر صالحه اعلا

دكترعلي عباسخانيان

دكتر علي نيكخواه دكترمحمدجعفرصفار

دكترجوادغفاري دكترمحمدصادق رضايي

دكتردباغ زاده

 

دكترمحمدرضا نوايي فر

خانم متوليان

263-204

نوزادان

دكتر رؤيا فرهادي

دكتر نخشب

دكتر وجيهه غفاري

سه شنبه

چهارشنبه

يكشنبه

دكتر رويا فرهادي

خانم ربيعي

208-209

NICU

دكتر وجيهه غفاري

دكتررويافرهادي

دكترنخشب

يكشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

دكتر وجيهه غفاري

خانم جعفري

214-203

انكولوژي

دكتر حسين كرمي

چهارشنبه

دكتر حسين كرمي

خانم عليزاده

373-367

اورژانس اطفال

دكتر محمدرضا نوايي فر .دكترروحاني زاده

دكتر مليحه السادات رحيمي

                ............

        ...........

يكشنبه تا چهارشنبه

دكتر محمدرضا نوايي فر

 

آقاي حسين زاده

228

 

 

 

برنامه آموزشي گروه اطفال

ايام هفته

ساعت

شرح فعاليت

ساعت

شرح فعاليت

شنبه

9-8

مورنينگ+راند بخش

12-9

درمانگاه

يكشنبه

9-8

مورنينگ+راند بخش

12-9

درمانگاه

دوشنبه

9-8

گراندراند: معرفي Case

كنفرانس اساتيد

12-9

جلسه گروه +راند بخش+درمانگاه

سه شنبه

9-8

مورنينگ+راند بخش

12-9

درمانگاه

چهارشنبه

9-8

مورنينگ+راند بخش

12-9

درمانگاه

پنج شنبه

12-8

كلاس

 

*ژورنال كلاب هر دوهفته يك بار در روز هاي سه شنبه ساعت9-8 برگزار مي شود.

 

گروه آموزشي: نورولوژي   شماره تماس بخش:255-340

مدير گروه : دكتر محمود عابديني (متخصص بيماريهاي مغز و اعصاب)

مسئول آموزش دستياران: دكترشريفي        مسئول آموزش كارورزان: ومعاون پژوهشي دكتركريمي  مسئول آموزش كارآموزان:دكتر زرواني    مسئول آموزش دانشجويان سميولوژي: دكتر چراغ مكاني  

 

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

آخرين مدرك تحصيلي

مرتبه علمي

 

1

دكتر محمود  عابديني

مغز و اعصاب

متخصص

استاديار

 

2

دكتر اشرف زرواني

مغز و اعصاب

متخصص

استاديار

 

3

دكتر نرگس   كريمي

مغز و اعصاب

متخصص

استاديار

 

4

دكتر حامد چراغ مكاني

مغز و اعصاب

متخصص

استاديار

 

5

دكترنسيم تبريزي

مغزو اعصاب

متخصص

استاديار

 

6

دكترمحمد باغبانيان

مغزو اعصاب

فلوشيپ MS

استاديار

 

7

دكترآتناشريفي رضوي

مغزو اعصاب

متخصص

استاديار

  

 

برنامه آموزشي گروه اعصاب

ايام هفته

ساعت

شرح فعاليت

ساعت

شرح فعاليت

شنبه

10-8

Case report

مورنينگ

12-10

راند بخش+كلاس+

درمانگاه

يكشنبه

10-8

مورنينگ

12-10

راند بخش+كلاس+

درمانگاه

دوشنبه

5/9-8

ژورنال كلاب

12-5/9

راند بخش+كلاس+

درمانگاه

سه شنبه

9-8

مورنينگ

گراند راند

10-9

12-10

راند بخش+كلاس+

درمانگاه

چهارشنبه

10-8

كنفرانس اساتيد

12-10

راند بخش+كلاس+

درمانگاه

پنج شنبه

12-8    كلاس

 

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

آخرين مدرك تحصيلي

مرتبه علمي

1

دكتر كيومرث   نوروزپور

چشم پزشكي

فلوشيپ قرنيه

استاديار

2

دكتر اسدالله   فرخ فر

چشم پزشكي

متخصص

استاديار

4

دكتر مجيدرضا

شيخ رضايي

چشم پزشكي

متخصص

استاديار

5

دكتر احمد   احمدزاده

چشم پزشكي

فلوشيپ شبكيه

استاديار

6

دكتر رضا  جعفري

چشم پزشكي

متخصص

استاديار

7

دكترهانيه احمدي

چشم پزشكي

متخصص

استاديار

 

ايام هفته

ساعت

شرح فعاليت

ساعت

شرح فعاليت

شنبه

10-8

درمانگاه

12-10

كلاس آموزشي

يكشنبه

10-8

درمانگاه

12-10

كلاس آموزشي

دوشنبه

5/9-8

درمانگاه

12-5/9

شوراي گروه

سه شنبه

10-8

درمانگاه

12-10

راند اتند بخش

چهارشنبه

10-8

درمانگاه

12-10

ژورنال كلاب

پنج شنبه

12-8 كلاس

برنامه آموزشي گروه چشم

 

 

 

 

 

 

گروه آموزشي: پوست

مدير گروه : دكتر مسعود گلپور ( متخصص پوست و مو)

معاون آموزشي وپژوهشي : دكتر زهره حاج حيدري

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

آخرين مدرك تحصيلي

مرتبه علمي

1

دكتر مسعود گلپور

پوست

متخصص

دانشيار

2

دكتر زهره حاج حيدري

پوست

متخصص

استاد

3

دكتر سيدناصر عمادي

پوست

متخصص

استاديار

4

دكتر قاسم رحمت پور

پوست

متخصص

استاديار

5

دكتر ارمغان كاظمي نژاد

پوست

متخصص

استاديار

 

 

 

 

 

برنامه اتاق عمل پوست

روز درمانگاه

نام پزشك

شنبه

دكتر رحمت پور

يكشنبه

دكترگلپور

دوشنبه

دكترحاج حيدري

سه شنبه

دكترگلپور

چهارشنبه

دكتررحمت پور

پنج شنبه

دكتركاظمي نژاد

 

 

 

 

برنامه آموزشي گروه پوست