بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
br ENGLISH
به اشتراك گذاري تجارب فراگيران

عنوان دستورالعمل:  دستورالعمل به اشتراك گذاري تجارب فراگيران

كد سند:  Ed-6-1

تاريخ و شماره بازنگري: 17/11/95

تاريخ آخرين ابلاغ :17/11/95

تاريخ بازنگري بعدي: يك سال بعد

هدف:   تدوين فرآيندي جهت اجراي هر چه بهتر استفاده از تجارب فراگيران

دامنه كاربرد :   بيمارستان

 

مقدمه :با توجه به ضرورت ارتقاي كيفيت خدمات آموزشي و درماني جهت تمامي سطوح فراگيران دستورالعمل فعلي با هدف به اشتراك گذاري تجارب فراگيران رده هاي مختلف دستورالعمل زير تهيه گرديده است.

ماده 1 : تعاريف :

منظور از فراگير دستياران اينترن ها و استاجر مي باشد.

ماده 2 محدوده اجرا :

محدوده اجرا اين دستورالعمل كليه بخش هاي آموزشي بيمارستان مي باشد.

ماده 3 دستور انجام كار :

به شرح ذيل مي باشد:

1-      دستياران ارشد هر گروه دستياران سال پايين تر را از نظر پاراكلينيكي آموزش مي دهند.

2-      دستياران ارشد هر گروه دستياران سال پايين تر را از نظر تشخيصي آموزش مي دهند.

3-      دستيار ارشد كشيك موظف به برگزاري راند شبانه و ارائه آموزش به كليه فراگيران ( دستيار سال پايين و دانشجويان اينترن )  مي باشد.

4-      دستيار ارشد هر گروه ضمن آموزش بر چگونگي معاينه و تفسير اقدامات كارآموزان و كارورزان نظارت كامل دارد و نحوه عملكرد اين افراد را در خصوص نحوه مراقبت از بيماران در پايان دوره ارزيابي مي نمايند.

*همچنين جهت بهره گيري از تجارب كار تيمي در راس آموزش دستياران از فرايند زير در اجراي برنامه آموزشي استفاده شود.

     5- مسئوليت كلي امور پزشكي در شيفت هاي كشيك مستقيماً به عهده دستيار ارشد كشيك بوده لذا آگاهي و شناخت بيماران و                                        

           اطلاع به دستيار ارشد توسط دستياران ديگر و نيز اشراف به بيماران توسط تمامي دستياران الزاميست. 

6-      نوشتن خلاصه پرونده بر اساس اصول نحوه نگارش خلاصه پرونده توسط دستيار سال دوم الزامي بوده و سيدگي و نظارت بر انجام دقيق آن بر عهده دستيار ارشد هر Rotation مي باشد.

7-      دستورات پزشكي بيماران چه در بدو ورود چه در ويزيت هاي روزانه توسط دستياران و يا پس از تاييد ايشان قابل اجرا خواهد بود.

8-      راند آموزشي استيجرها ماهي يك بار توسط دستيار ارشد صورت گيرد.

9-      برگزاري كنفرانس هاي مشترك گروه هاي مختلف فراگيران

 

تهيه كننده/تهيه كنندگان:خانم دكترشريفي

تاييد كننده:آقاي دكتر جواد غفاري

ابلاغ كننده :آقاي دكتر موسوي

سمت: مسئول آموزش دستياران گروه نورولوژي

 

امضا:

 

سمت: معاون آموزشي مركز

امضا:

 

سمت رئيس مركز

امضا:
 

 

1396/04/19
Powered by DorsaPortal