بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
br ENGLISH
حفاظت و نگهباني

عنوان دستورالعمل:  دستورالعمل حفاظت و نگهباني

كد سند:  Ed-6-1

تاريخ و شماره بازنگري: 6/7/95

تاريخ آخرين ابلاغ :14/7/95

تاريخ بازنگري بعدي: يك سال بعد

هدف:   تدوين فرايندي جهت اجراي بهتر برنامه هاي حفاظت و نگهباني

دامنه كاربرد :   واحد حفاظت فيزيكي بيمارستان (نگهباني)

 

روش اجرايي:

1-      تيم حفاظت امنيت در بيمارستان تحت نظارت واحد حراست بيمارستان فعاليت مي نمايد.

2-     تيم حفاظت امنيت شامل واحد نگهباني و انتظامات مي باشد.

3-     تيم حفاظت امنيت در تمامي ساعات شبانه روز فعال مي باشد.

4-     ساعات كاري در شيفت صبح از 30/13 تا 30/7 ، در شيفت عصر 30/19 تا 30/13 و در شيفت شب 30/7 تا 30/19 صبح روز بعد مي باشد.

5-     برنامه ماهيانه توسط مسئول واحد تهيه و با تاييد مدير و رئيس بيمارستان اجرايي مي شود.

6-      شماره تلفن هاي داخلي 258 272 265 مي باشد كه در صورت لزوم مي توانيد با آن تماس بگيريد.

7-     سيستم فراخوان اضطراري نگهبان در بخش ها فعال است و در صورت فراخوان نگهبان بايد در كمتر از 2 دقيقه در محل حضور داشته باشد.

مكان هاي تعيين شده براي نگهباني:

درب اصلي ، درب اطلاعات ساختمان مركزي ، اورژانس ، درمانگاه ، پاويون

تعداد نگهبانان:

17 نفر. 5 نفر شيفت صبح ، 4 نفر شيفت عصر ، 4 نفر شيفت شب

محل هايي كه داراي دوربين است:

درب اصلي ، درب ورودي اورژانس ، راه پله وروردي بخش ها ، لابي بيمارستان ، پشت واحد تاسيسات ، درب داروخانه بيمارستان ، داخل پاركينگ ، آزمايشگاه ، راديولوژي ، واحد نقليه ، انبارهاي داروخانه ، انبار آشپزخانه   انبار اصلي بيمارستان

شرح وظايف نگهبانان:

1-      رعايت شئونات اداري و آراستگي به اخلاق اسلامي

2-      رعايت آرايش ظاهري و نظافت كامل (لباس ، اصلاح بودن موي سر و صورت و .....)

3-      نظارت دقيق بر حوزه استحفاظي و گزارش موارد مشكوك در اسرع وقت به مسئول مافوق

4-      سامان دادن همراهين در ساعات ملاقات

5-      شناسايي كامل محوطه نگهباني و دانستن اينكه از چه چيزي حفاظت مي كند.

6-      پرهيز از گوش دادن به راديو ، تماشاي تلويزيون ، خوردن و خوابيدن ، سيگار كشيدن و هر نوع عملي كه موجب حواسپرتي در حين انجام وظيفه شود.

7-      رعايت احترام در برخورد با مقامات مسئول شناخته شده.

8-      رعايت شئونات اداري و اخلاقي در برخورد با ارباب رجوع

9-      گزارش هر گونه برخورد غيراصولي و توهين آميز از جانب ديگران به مسئول مافوق و خودداري از برخورد مستقيم با افراد

10- گزارش هرگونه مسئله خلاف مشاهده شده در اسرع وقت به مسئول مافوق

11- كنترل و بازرسي مستمر حوزه تحت حفاظت به منظور جلوگيري از بروز خطرات احتمالي

12- نظارت و كنترل دقيق رفت و آمد مراجعين به حوزه استحفاظي اعم از كارمند و غيره .....

13-  بازرسي و كنترل وسايل همراه (كيف ، ساك و بسته و ...) در صورت مشكوك بودن

14- جلوگيري از ورود ارباب رجوع بدون برگ ملاقات و كارت شناسايي مجاز

15- رسيدگي سريع به امور مراجعين و جلوگيري از ازدحام افراد در محل نگهباني

16- جلوگيري از پارك هر گونه وسايل نقليه موتوري غير مجاز در محدوده سازمان

17-  دريافت برگ خروج اجناسي كه از سازمان خارج مي گردد و جلوگيري از هر گونه كالاي فاقد برگه خروج

18- جلوگيري از ورود پرسنل و اشخاص بدون هماهنگي و اعلام قبلي مسئولين در ايلام تعطيل به سازمان ( اقامت شبانه در سازمان بدون كسب مجوز بطور كلي ممنوع است)

19-  گزارش كتبي كليه مسائل مهم به مقام مافوق پس از پايان پست نگهباني

20- نصب شماره تلفن هاي حوزه انتظامي ، آتش نشاني ، بيمارستان و ....... منطقه در محل پست نگهباني.

 

تهيه كنندگان: آقاي حبيب فرخي

تاييد كننده:آقاي دكتر اسماعيل نيا

ابلاغ كننده :آقاي دكتر موسوي

سمت: مسئول حراست

 

امضا:

 

سمت: معاون توسعه

امضا:

 

سمت رئيس مركز

امضا:
 

 

1396/04/19
Powered by DorsaPortal