بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
مراقبت از بيماران بدحال

عنوان دستورالعمل:  دستورالعمل مراقبت از بيماران بدحال

كد سند:  Ed-6-5

تاريخ و شماره بازنگري: 12/11/95

تاريخ آخرين ابلاغ :17/11/95

تاريخ بازنگري بعدي: يك سال بعد

هدف:  تدوين فرآيندي جهت اجراي رعايت حقوق بيماران

دامنه كاربرد :   بيمارستان

شرح اقدامات:

1 پس از بد حال شدن بيمار  بلافاصله توسط پرستار مشخص شود.

2- در صورتي كه بيمار نياز به احيا داشته باشد به تخت احيا منتقل مي شود و كد احياي مربوطه اعلام مي شود و بلافاصله توسط اينترن و رزيدنت ارشد كشيك احيا مي شود و در صورت ضرورت به اتند آنكال اورژانس اطلاع داده مي شود. تايم حضور پزشك در رشته هاي قلب و بيهوشي بلادرنگ و بقيه رشته ها نيم ساعت پس از تماس مي باشد.

3- تمام اقدامات باليني انجام شده بايد توسط اينترن و رزيدنت در پرونده بيمار ثبت شود.

4- رزيدنت مسئول در صورت نياز به انتقال بيمار به بخش هاي ويژه پس از Stable شدن بيمار و هماهنگي با بخش ويژه و با رعايت نكات ايمني وساير تجهيزات لازم به كمك خدمات و بيماربر به بخش ويژه منتقل نمايد.

5- در صورتي كه تا اين مرحله اتند مربوطه در جريان روند كار قرار نگرفته باشد ، رزيدنت او را در جريان درمان بيمار قرار مي دهد.

6- رزيدنت مربوطه در صورت اعزام ، تعيين تكليف و موارد خاص با هماهنگي سوپروايزر كشيك اقدامات لازم را انجام نمايد و به ستاد هدايت از طريق دفتر پرستاري اطلاع داده مي شود.

 

 

                                        

تهيه كننده/تهيه كنندگان: آقاي دكتر نوايي فر و آقاي دكتر دباغ زاده

تاييد كننده:آقاي دكتر جواد غفاري

ابلاغ كننده :آقاي دكتر موسوي

سمت : دكتر نوايي فر مسئول اورژانس اطفال

امضا:

 

سمت: معاون آموزشي مركز

امضا:

 

سمت رئيس مركز

امضا:

دكتر دباغ زاده مسئول آموزش كارآموزان و كارورزان اطفال

 

امضا:

دكتر مه

رزيدنت اطفال

 

 

 

 

 

دكتر حسين كرمي: فوق تخصص انكولوژي

 

 

 

 

 
 

1396/04/19
Powered by DorsaPortal