بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
br ENGLISH
نظارت هيأت علمي بر عملكرد فراگيران

عنوان دستورالعمل:  دستورالعمل نظارت اعضا هيات علمي بر نحوه عملكرد فراگيران 

كد سند:  Ed-6-4

تاريخ و شماره بازنگري: 12/11/95

تاريخ آخرين ابلاغ :17/11/95

تاريخ بازنگري بعدي: يك سال بعد

هدف: افزايش توان علمي وعملي فراگيران

افزايش رضايت گيرندگان خدمت

دامنه كاربرد :   بيمارستان

شرح اقدامات:

1-       كليه فراگيران موظفند بيمارن را در بخشهاي مربوط در اولين فرصت ويزيت نمايند.

2-         كليه فراگيران بايد بر اساس سطوح سال 1و2و3و4 بيماران را ويزيت نمايند.

3-      فراگيران رشته هاي پرستاري و پيراپزشكي بايد به همرا مربي مربوطه بر بالين بيمار حاضر و اقدامات لازم را براي بيماران انجام دهند.

4-      انجام پروسيجرها براي فراگيران پرستاري و پيراپزشكي بايد بر اساس تفاهم نامه دانشگاه با بيمارستان از سوي اساتيد صورت گيرد.

5-      فراگيران رشته هاي پزشكي (اينترنها) بايد با نظارت دستياران نسبت به ويزيت بيماران اقدام كنند.

6-      دستياران بايد در هر ساعت از شبانه روز اعضاي هيئت علمي را در جريان كار خود قرار دهند.

7-      اعضاي هيئت علمي موظفند بر اساس برنامه موجود در بخش بر روند ويزيت اينترنها و رزيدنتها نظارت نمايند.

8-      اينترنهاي كشيك بايد بيماران را پس از ورود به بخش و انتقال به سرويس مربوطه (مثل گروه داخلي ،جراحي، اطفال و..) در اولين فرصت بر بالين بيمار حاضر و ويزيت نمايند.

9-      اينترنها بايد پس از ويزيت بيماران شرح حال را گرفته و پس از تكميل پرونده بيماران موارديكه مربوط به خود مي باشد با رزيدنت مربوطه تماس گرفته و به اتفاق رزيدنت بيمار را ويزيت نمايند.

10-    رزيدنت مربوطه پس از معاينه باليني بيمار در شيفت صبح به همراه اتند مجددا بيمار را ويزيت نمايند.

11-    رزيدنتها در شيفت عصر و شب بصورت تلفني اتندها را از وضعيت بيمار آگاه كرده و راهنمايي هاي لازم را دريافت نمايند.

12-    اتند مربوطه در اولين فرصتي كه در بيمارستان حاضر مي شود بيمار را به همراه رزيدنت و اينترن مربوطه ويزيت نمايند و آموزشهاي لازم را به فراگيران داده تا در پرونده ثبت نمايند.

13-   كليه پروسيجرهاي درماني و تشخيصي انجام شده توسط فراگير در لاگ بوك الكترونيكي فراگيران ثبت و طي مدت زمان مشخصي توسط اتند مربوطه تاييد و يا رد مي گردد.

14-   پس از پايان هر دوره جهت بررسي روند پيشرفت فراگيران و نظارت بيشتر بر آنها آزمونهاي علمي و كتبي از فراگيران صورت گيرد.

15-   در ثيت گواهي فوت در مورد بيماران فوت شده ، نظارت نمايد.

 

تهيه كننده/تهيه كنندگان:

خانم دكترفرهادي

تاييد كننده:آقاي دكتر جواد غفاري

ابلاغ كننده :آقاي دكتر موسوي

سمت:معاون آموزشي گروه اطفال

 

امضا:

 

سمت: معاون آموزشي مركز

امضا:

 

سمت رئيس مركز

امضا:
 

1396/04/19
Powered by DorsaPortal