بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
br ENGLISH
معرفي واحد

معرفي واحد:

واحد بهبود كيفيت بيمارستان با ابلاغ برنامه اعتبار بخشي بيمارستان از سوي وزارت متبوع ، شروع به كار نمود. اين واحد علاوه بر استقرار و اجراي سنجه هاي بهبود كيفيت هماهنگي كليه فعاليت هاي اعتبار بخشي در بيمارستان را نيز بر عهده دارد. هم چنين با توجه به اينكه در برنامه اعتبار بخشي واحدهايي به نام حقوق گيرندگان خدمت و مديريت و رهبري به بخش هاي موجود در بيمارستان اضافه گرديده . لذا اين واحد علاوه بر وظايف فوق پيگيري و هماهنگي مرتبط با واحدهاي فوق الذكر را نيز بر عهده دارد. 

از آنجا كه اعتبار بخشي بيمارستان ها جايگزين سيستم ارزشيابي سابق در سيستم هاي درماني مي باشد لذا رضايت از عملكرد اين واحد از ديدگاه بازرسان وزارت متبوع منجر به كسب مجوزدرجه ارزشيابي بيمارستان خواهدبود كه از جهت مالي براي بيمارستان بسيار ارزشمند مي باشد .

اميد است كه اين واحد با همكاري كليه واحد هاي بيمارستان در راستاي ارتقاء كيفيت فرآيندها و بالاترين سطح رضايتمندي بيماران در سال هاي آتي شاهد كسب درجه يك عالي از وزارت متبوع باشد.

1396/12/08
Powered by DorsaPortal