بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير
br ENGLISH
امورحقوقي ،ارتباطات واطلاع رساني
مسول امور حقوقي  بيمارستان:  عباس اقوامي آملي
 
  امورحقوقي بيمارستان امام خميني آمل به عنوان نماينده دفتر مديريت امورحقوقي ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران و زير نظر رياست بيمارستان، در اين حوزه فعاليت، انجام وظيفه مي نمايد.                                                                                                                                              شرح وظايف:

1-اقدامات قضايي در جهت استيفاي حقوق بيمارستان دراموركيفري وحقوقي با اطلاع وهماهنگي كارشناسان و مديريت دفترحقوقي دانشگاه

الف- امور كيفري شامل:
طرح شكايت و تنظيم شكوائيه
تشكيل پرونده در شعب مربوطه دادگاه
پيگيري از طريق مراجع انتظامي(كلانتري، آگاهي)
معرفي نماينده و شركت در وقت تعيين شده و پيگري تا حصول
نتيجه و اجراي راي صادره
بررسي و پاسخ به دعاوي كيفري

ب- امور حقوقي شامل:
تهيه و تنظيم دادخواست حقوقي
تقديم دادخواست به مرجع قضايي صالح به رسيدگي و تهيه
شركت در جلسات دادرسي پس از تعيين وقت
اطلاع از حكم صادره و پيگيري اجراي حكم
بررسي و پاسخ به دعاوي حقوقي مطروحه له و عليه بيمارستان
از قبيل ضرر و زيان وارده موارد تخليه ملك مطالبه اجور معوقه الزام به شركت در جلسات رسيدگي.

1397/09/18
Powered by DorsaPortal