شبکه بهداشت و درمان سوادکوه
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
br ENGLISH
شرح وظايف
واحد مبارزه با بيماري هاي غير واگير

برنامه هاي واحد بيماريهاي غير واگير

برنامه كشوري پيشگيري و كنترل بيماري ديابت و فشار خون  و ادغام آن در نظام شبكه هاي بهداشت و درمان

برنامه كشوري پيشگيري از بروز بتا تالاسمي ماژور

برنامه كشوري پيشگيري  از سوانح و حوادث درنظام شبكه هاي بهداشتي درماني

برنامه كشوري  ثبت مصدومين در بيمارستانها

برنامه كشوري جامعه ايمن

برنامه كشوري  ثبت  سرطان

طرح كشوري نظام مراقبت غير واگير

برنامه كشوري مبارزه با عقرب و مارگزيدگي

برنامه كشوري  غربالگري كم كاري مادرزادي تيروئيد و افزايش گذراي TSH در نوزادان

طرح كشوري پيشگيري وكنترل بيماري  PKU

طرح كشوري پيشگيري وكنترل بيماري  G6PD

 

 

 

 

   

شرح وظايف گروه مبارزه با بيماريهاي غير واگير 
:

1-   پيش بيني و تهيه برنامه عملياتي سالانه

2-  مديريت برنامه ها و مداخله در بهبود برنامه هاي واحد

3- ساماندهي نيروهاي جديدالورود ونيروهاي موجود

4- برنامه ريزي جهت تخصيص وصرف اعتبارات ،رديفهاي اعتباري ومنابع تعيين شده

5- نظارت و بررسي آمار بيماريها و عمليات انجام شده در واحد هاي تابعه

6- نظارت ؛ پايش و  ارزشيابي برنامه ها

 7- آموزش نيروهاي جديدالورود و باز آموزي نيروهاي موجود

8- تشكيل كميته هاي مربوط به واحد

9- هماهنگي باواحدهاي برون بخشي و درون بخشي مرتبط وشركت در جلسات آنان

10- شركت در سمينارها ،كارگاههاوكلاسهاي كشوري، استاني و شهرستاني

11- ارائه گزارش عملكرد بصورت فصلي وسالانه

12-  گردآوري و تجزيه و تحليل آمار بيماريها و تنظيم گزارش نهايي و ارسال به معاونت بهداشتي استان

13- ثبت و گزارشدهي آمار غرق شدگي بصورت هفتگي

 

عناوين مطالب آموزشي مربوط به واحد بيماريهاي غير واگير

جهت رده هاي مختلف بهداشتي

 

عناوين آموزشي

موضوعات آموزشي

فنيل كتونوري (PKU)

كليات بيماري(تعريف،انواع،تشخيص،اقدامات درماني)روند اجراي برنامه ،اهداف اختصاصي ،استراتژي ،مراحل غربالگري،تكميل فرمهاي آماري وروند پي گيري موارد، پزشك و آزمايشگاه مشاور برنامه

فاويسم (G6PD)

كليات بيماري(تعريف،انواع،تشخيص،اقدامات درماني)روند اجراي برنامه ،اهداف اختصاصي ،استراتژي ،مراحل غربالگري،تكميل فرمهاي آماري وروند پي گيري موارد مشكوك و، پزشك و آزمايشگاه مشاور برنامه

كم كاري مادرزادي تيروئيد (CH  )

كليات بيماري(تعريف،انواع،تشخيص،اقدامات درماني)،فلوچارت برنامه غربالگري نوزادان 5-3 روزه و بيشتر از 8 روز،شرح وظايف بهورزان ،روش تكميل فرم ها ،ارزيابي وروش برخورد با غلظت هاي متفاوت TSH و پي گيري موارد

تالاسمي

كليات بيماري(تعريف،انواع،تشخيص،اقدامات درماني)،معرفي استراتژي هاي اول ،دوم وسوم ،الگوريتم كشوري مراحل انجام آزمايش هاي تالاسمي ،چارت وظايف مراكز بهداشتي درماني ،محورهاي عملياتي برنامه ،اهداف و فعاليتهاي هر يك ا ز استرتژي ها ،فرم هاي مربوط به تالاسمي و نحوه تكميل آنها و تاكيد بر استراتژي سوم برنامه تالاسمي خصوصا در زنان باردار

ديابت و فشارخون

كليات بيماري(تعريف،انواع ديابت،تشخيص) ،افراد در معرض خطر ،معرفي كلي طرح ديابت ،معرفي سطوح كنترل و مراقبت ديابت، نحوه مراقبت از بيماران ديابتي و پره ديابتي ،نحوه تكميل فرم ها ،معرفي سطوح كنترل و مراقبت ديابت ،شرح وظايف بهورزو كاردان

سوانح و حوادث و ايمني منزل

معرفي برنامه و مراحل اجرايي آن ،نحوه تكميل و نگهداري فرم هاي داخل پرونده ،روش تكميل فرم هاي آماري

قلب و عروق ،آسم

انجام آموزشهاي لازم براي بهورزان ، رده هاي مياني و عموم مردم به مناسبت روز جهاني قلب وروز جهاني آسم

نظام مراقبت بيماريهاي غيرواگير و سرطان

نحوه انجام نظام مراقبت بيماريهاي غيرواگيرو كلياتي از برنامه ثبت سرطان

برنامه كلي

روند انجام پايش از مراكز محيطي و خانه هاي بهداشت ،اجراي كلاسهاي آموزشي براي بهورزان ، رده هاي مياني و عموم مردم

 

 
1397/02/17
Powered by DorsaPortal