مرکز تحقیقات ارتوپدی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر
br ENGLISH
فرمت پايان نامه

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

دانشكده :

گروه آموزشي:

                   عنوان:............................................................................................................................................

                   پايان نامه جهت دريافت درجه :................................................................................................

 

استاد راهنما:..................................................................................................

                               استاد مشاور:......................................................................................................

 دانشجو: .....................................................................................

         ماه و سال دفاع :.........................                                                        شماره ثبت:........................

 

 

 

 

 

 


تقدير و تشكر

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه فارسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

تقدير وتشكر........................................................ ...................................................................... I

خلاصه فارسي............................................................................................................................II      

فصل اول1

مقدمه. 1

1.   مقدمه. 2

1.1.    هد ينگ دو 2

1.1.1. هد ينگ سه2

فصل دوم. 3

بررسي متون. 3

2.   بررسي متون. 4

2.1.    هد ينگ دو 4

2.1.1. هد ينگ سه4

فصل سوم. 5

مواد و روشها 5

3.   مواد و روشها 6

3.1.    هد ينگ دو 6

3.1.1.      هد ينگ سه6

فصل چهارم. 7

نتايج.. 7

4.   نتايج.. 8

4.1.    هد ينگ دو 8

4.1.1.      هد ينگ سه8

فصل پنجم. 9

بحث و نتيجه گيري.. 9

5.   بحث و نتيجه گيري.. 10

5.1............................................................................ هد ينگ دو 10

5.1.1.      هد ينگ سه10

منابع. 11

ضمائم14

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                  صفحه

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه


فصل اول

مقدمه

 

 

 

 

1.              مقدمه

...............................

1.1.       هد ينگ دو

..........................

1.1.1.     هد ينگ سه

...................................

1.1.1.1.     هد ينگ چهار.

........................................................

1.1.1.1.1.      هدينگ 5

................................................

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

بررسي متون

 

 

 

 

 

 

 

2.             بررسي متون

.......................

2.1.       هد ينگ دو

..........................

2.1.1.     هد ينگ سه

...................................

2.1.1.1.     هد ينگ چهار.

........................................................

2.1.1.1.1.      هدينگ 5

................................................

 

فصل سوم

مواد و روشها

 

 

 

 

 

 

 

3.            مواد و روشها

.......................

3.1.       هد ينگ دو

..........................

3.1.1.     هد ينگ سه

...................................

3.1.1.1.     هد ينگ چهار.

........................................................

3.1.1.1.1.      هدينگ 5

................................................

 

 

فصل چهارم

نتايج

 

 

 

 

 

4.            نتايج

.......................

4.1.       هد ينگ دو

..........................

4.1.1.     هد ينگ سه

...................................

4.1.1.1.     هد ينگ چهار.

........................................................

4.1.1.1.1.      هدينگ 5

................................................

 

 

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري

 

 

 

 

 

 

5.            بحث و نتيجه گيري

.......................

5.1.       هد ينگ دو

..........................

5.1.1.     هد ينگ سه

...................................

5.1.1.1.     هد ينگ چهار.

........................................................

5.1.1.1.1.      هدينگ 5

................................................

 

 

 

 

 

 

منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1397/04/06
تعداد بازدید: 719
Powered by DorsaPortal