دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ پنج شنبه ۱ مهر
br ENGLISH
دروس ارائه شده توسط گروه
 

 

دروس ارائه شده توسط گروه

رديف

نام درس

مسئول درس

تئوري

عملي

 كارآموزي

رشته

مقطع

ترم

1

تشريح

دكتر ميرحسيني

5/1

5/1

****

پرستاري

كارشناسي

1

2

اصول مهارتهاي پرستاري

دكتر حاجي حسيني

5/2

****

1

پرستاري

كارشناسي

1

3

فرآيند آموزش به بيمار

دكتر نظري

5/0

5/0

****

پرستاري

كارشناسي

2

4

مفاهيم پايه پرستاري

خانم بهشتي

2

****

****

پرستاري

كارشناسي

3

5

پرستاري بهداشت مادر و نوزاد

خانم ساعت ساز

5/2

****

****

پرستاري

كارشناسي

3

6

بررسي وضعيت سلامت

دكتر طهماسبي

5/0

5/0

****

پرستاري

كارشناسي

3

7

فناوري اطلاعات در پرستاري

خانم بهشتي

5/0

5/0

****

پرستاري

كارشناسي

3

8

پرستاري بزرگسالان سالمندان 1

خانم رضايي

3

****

****

پرستاري

كارشناسي

4

9

پرستاري اختلالات سلامت مادر ونوزاد

خانم ساعت ساز

2

****

****

پرستاري

كارشناسي

4

10

روش تحقيق

خانم بهشتي

1

5/0

****

پرستاري

كارشناسي

4

11

پرستاري سالمندان 2

خانم رضايي

3

****

****

پرستاري

كارشناسي

5

12

پرستاري سالمندان 3

دكتر حاجي حسيني

4

****

****

پرستاري

كارشناسي

6

13

اصول مديريت خدمات پرستاري

دكتر طهماسبي

2

****

****

پرستاري

كارشناسي

5

14

مراقبتهاي پرستاري در منزل

دكتر شريف نيا

2

****

****

پرستاري

كارشناسي

6

15

مراقبتهاي پرستاري ويژه

دكتر نظري

3

****

****

پرستاري

كارشناسي

6

16

پرستاري اورژانس دربحران

دكتر نظري

1

5/0

****

پرستاري

كارشناسي

6

17

كارآموزي پرستاري سالمندان 1

دكتر حاجي حسيني

****

****

2

پرستاري

كارشناسي

4

18

كارآموزي سالمندان 2

دكتر شريف نيا

****

****

2

پرستاري

كارشناسي

5

19

كارآموزي پرستاري بهداشت مادر ونوزاد

خانم ساعت ساز

****

****

2

پرستاري

كارشناسي

5

20

كارآموزي سالمندان 3

دكتر شريف نيا

****

****

2

پرستاري

كارشناسي

6

21

كارآموزي درعرصه پرستاري ويژه

دكتر نظري

****

****

1

پرستاري

كارشناسي

8

22

كارآموزي پرستاري سلامت جامعه فرد و خانواده

خانم بهشتي

****

****

2

پرستاري

كارشناسي

4

23

كارآموزي اصول وفنون پرستاري

دكتر حاجي حسيني

****

****

1

پرستاري

كارشناسي

 2

24

احيا قلبي ريوي پيشرفته

دكتر شريف نيا

5/1

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارداني

3

25

احيا قلبي ريوي پيشرفته

دكتر شريف نيا

1

1

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

 2

26

بيماريهاي زنان

خانم ساعت ساز

5/0

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

 2

27

فوريت داخلي پيشرفته 2

دكتر طهماسبي

5/1

***

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

3

28

احيا قلبي ريوي  پايه

دكتر طهماسبي

5/0

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارداني

1

29

فوريتهاي محيطي

دكتر طهماسبي

1

***

***

فوريتهاي پزشكي

كارداني

1

30

فوريتهاي پزشكي در گروههاي خاص

دكتر طهماسبي

5/1

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارداني

3

31

فوريت داخلي 2

دكتر طهماسبي

5/2

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارداني

3

32

بيماريهاي اطفال و نوزادان

دكتر طهماسبي

1

***

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

3

33

مديريت سلامت دربحران

دكتر طهماسبي

***

***

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

3

34

اورژانسهاي محيطي

دكتر طهماسبي

***

***

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

3

35

اصول مديريت

دكتر طهماسبي

5/0

***

***

علوم آزمايشگاهي

كارشناسي

6

36

اصول مديريت

دكتر طهماسبي

2

***

***

فناوري

كارشناسي

1

37

اصول مديريت فردي و محيط كار

دكتر طهماسبي

2

***

***

فناوري

كارشناسي

5

38

فوريت داخلي پيشرفته 1

دكتر طهماسبي

5/2

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

 2

39

نشانه شناسي و معاينات بدني

دكتر طهماسبي

5/0

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

1

40

آناتومي

دكتر ميرحسيني

1

5/0

***

فوريتهاي پزشكي

كارشناسي

1

41

بافت شناسي

دكتر ميرحسيني

1

***

***

علوم آزمايشگاهي

كارشناسي

 2

42

آزمايشگاه بافت

دكتر ميرحسيني

***

***

1

علوم آزمايشگاهي

كارشناسي

 2

43

تشريح

دكتر ميرحسيني

2

1

***

فوريتهاي پزشكي

كارداني

1

44

آناتومي نظري

دكتر ميرحسيني

***

2

***

علوم آزمايشگاهي

كارشناسي

1

45

آناتومي عملي

دكتر ميرحسيني

***

1

***

علوم آزمايشگاهي

كارشناسي

1

46

آناتومي

دكتر ميرحسيني

***

2

***

فناوري

كارشناسي

1

 
1397/02/25
Powered by DorsaPortal