دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
br ENGLISH
راهنما براي شيمي درماني و تغيير مقدار دارو

 

راهنما براي شيمي درماني و تغيير مقدار دارو :

  تجويز موفق شيمي درماني بستگي به چند عامل حياتي دارد كه شامل سن بيماران وperformance status   و بيماري هاي ناتوان كننده همراه و وضعيت اوليه هماتولوژيك و كبد و كليه دارد مقدار شيمي درماني را بايد بر اساس اين پارامتر ها تنظيم نمود و بر اساس عوارض ايجادكننده دارو در بيمار در تجربه با درمان قبلي بايد شيوه درمان را تنظيم نمود در اين فصل به شرايط بيمار و شيوه هاي تعيين كليرانس كراتينين و سطح بدن و مقدار دارو تعيين مقدار دارو در شرايط ميلوساپرشن و غير طبيعي بودن كبد و راهنمايي براي مواردي كه مقدار بالاي دارو يا نارسايي كليوي و نشت خارج عروقي ايجاد گردد بررسي مي گردد

  جدول اول : performance                                        scales                                                

  performance   ------------------------------------------------------------------karnofsly

طبيعي شواهدي از بيماري ندارد -------------------------------------------------------100%

قادر به انجام فعاليت طبيعي است و علائم اندكي از بيماري دارد---------------------------------90%

انجام فعاليت روزانه با كوشش ووجود تعدادي علائم بيماري -----------------------------------80%

عدم توانايي در انجام فعاليت طبيعي مي تواند از خود مراقبت كند -------------------------------70%

گاهي نياز به كمك دارد ----------------------------------------------------------------60%

نياز به كمك قابل توجه دارد و مكرر نياز به مراقبت طبي دارد--------------------------------50%

ناتوان و نياز به مراقبت خاص دارد ------------------------------------------------------40%

به شدت ناتوان است و بستري در بيمارستان مي تواند نياز باشد-------------------------------30%

جهت حفاظت از بيمار نياز به بستري هست و بسيار بيمار است ------------------------------20%

ناتوان است و بيماري سريع پيشرفت مي كند ----------------------------------------------10%

مرگ-----------------------------------------------------------------------------------0

 

performance ---------------------------------------------------------------------------------ECOG

صفر---------  بدون علامت فعاليت طبيعي

1 ------------ تحرك كامل است علامت دارد ولي قادر به انجام فعاليت روزانه است

2 ----------- علامت دارد و در كمتر از 50% وقت خود را در بستر مي گذراند

3------------ علامت دارد قادر به نگه داري اندك از خود مي باشد و بيش از 50% وقت خود را در بستر مي گذراند

4 ---------   كاملا ناتوان است نمي تواند از خود مراقبت كند و 100% وقت خود را در بستر مي باشد

5 ------------ مرگ

 

تعيين كليرانس كراتينين

 

تعيين كليرانس كراتينين به وسيله فرمولCOCKCROFT-GAULT   كه براساس سن و وزن و سرم كراتينين مي باشد بدست مي آيد

                                                                       (سن-140 ×  وزن كيلو گرم)

كليرانس كراتينين مردان ميلي ليتر در دقيقه =     ----------------------------------

                                                                 (ميلي گرم/ دسي ليتر) كراتينين سرم×72

 

                                          ( 85/0×(سن-140)×وزن كيلو گرم)

كليرانس كراتينين در زنان =  ------------------------------------

                                        ( ميلي گرم / دسي ليتر) كراتينين سرم×72

                                           

روش ديگر تعيين كليرانس كراتينين بر اساس جمع آوري ادرار است

 

                                 حجم ادرار      كراتينين ادرار

كليرانس كراتينين  =  -------------× ---------------

                                      زمان         كراتينين سرم

 

تعيين ناحيه هدف در منحني  ( AUC ) TARGET AREA UNDER THE CURVE را تحت عنوان غلظت دارو در منحني زمان بيان مي كنند و نشان دهنده مواجه شدن بيمار به كل دارو است و به صورت غلظت در واحد به ميلي گرم در ميلي ليتر در دقيقه بيان مي شود concentrate  x  units (mg/ml  x  min )  

 

تعيين مواجه شدن با كاربو پلاتين براساس مقادير و عملكرد كليوي به صورت زير است              

                

CARBOPLATIN  DOSE  ( mg)  = target  AUC  ( mg/ml  x  min  ) x  ( GFR(ml/min  +25 )

 

بايد توجه داشت كه مقدار كل دوز بر اساس ميلي گرم است نه ميلي گرم بر متر مربع -  Target AUC اغلب بين 5 و7 ميلي گرم در ميلي ليتر در دقيقه براي بيماراني است كه قبلا درمان نشده اند و در بيماراني كه قبلا درمان گرفته اند              AUC كمتري به ميزان 4و6 ميلي گرم بر ميلي ليتر در دقيقه مد نظر گرفته مي شود AUC  بالاي 7 به طور كلي با بهتر شدن وضعيت درمان همراه نمي باشد

 

تعيين مقدار دارو

1.       مقدار دارو را بر اساس سطح بدن BSA  ميلي گرم بر متر مربع محاسبه مي كنيم

2.       BSA را به طور مشخص به وسيله جمع آوري  Nomogram  scale , BSA است

3.       وقتي BSA  تعيين شد BSA  را ضرب در مقدار دارو در رژيم درماني خاص مي كنيم تا مقدار كلي دارو تعيين گردد

4.       در افراد چاق وزن ايد ه آل بدن در مقابل وزن واقعي بيمار را ممكن است براي محاسبه BSA بكار برد مهم اين است كه به جدول IBW  جهت تعيين IBW براساس قد مراجعه نمود وقتي IBW معلوم شد 3/1 مقدار IBW  را به IBW اضافه مي كنيم واين براي تعيين BSA  بكار مي رود

5.       IBW  را مي توان به صورت زير هم محاسبه كرد

6.       IBW  براي مرد بر اساس كيلو گرم  = 50 + 3/2كيلو گرم بر اينچ بالاي 5 فوت

7.       IBW براي زن اساس كيلو گرم  =5/45 + 3/2 كيلو گرم بر اينچ بالاي 5 فوت

 

محاسبه سطح بدن در افراد بالغ----------------------------------------AMPUTEES

                                                                                                      Part

قسمت بدن-----------------------------------------------------سطح بدن در آن قسمت

دست وپنج انگست -------------------------------------------------------3

قسمت پايين بازو --------------------------------------------------------4

قسمت بالاي بازو -------------------------------------------------------6

پاها -------------------------------------------------------------------3

قسمت تحتاني ساق پا -----------------------------------------------------6

ران--------------------------------------------------------------------12

 

                  BSA( m²) =[BSA  X % BSA  Part ]

               BSA =  body  surface  area

BSA part  =  body  surface  area

 

راههاي اصلي براي درصد شيمي درماني بر اساس معيارهاي هماتولوژيك

_____________________________________________________

                                                                                      گرانولوسيت 10

پلاكت -                             2<                                799-75                749- 1              1>

100 هزار<                       100                                   75                      50                صفر

50 هزار-99هزار                50                                    50                      50                 صفر

زير 50 هزار                      صفر                                 صفر                   صفر               صفر

 

 

راهنماي كلي بر اساس عملكرد كبدي

 

 دارو---------------------------كاهش مقدار دارو د راختلال كار كبدي

alemtuzumab ------------- در دسترس نمي باشد

Altretamine--------------  نياز به كاهش دارو نمي باشد

Amifostine---------------  همان

Aminoglutrthemide--------همان

Amsacrine-----------------اگر بيليروبين بالاي 2 ميلي گرم دردسي ليتر باشد 25% ميزان دارو را كاهش مي دهيم

Anastrozole----------------بايد مقدار راكم كرد ولي مقدار خاصي توصيه نشده است

Arsenic trioxide------------نياز به كاهش مقدار نيست

L-asparaginase-------------نياز به كاهش مقدار نيست

Bicalutamide---------------همان

Bleomycine----------------همان

Buserelin-------------------ندارد

Busulfan--------------------ندارد

Capecitabine---------------ندارد

Carboplatine---------------ندارد

Carmustine-----------------ندارد

Chorombucil---------------ندارد

Cisplatine------------------ندارد

Cladribine------------------ندارد

Cyclophosphamide---------كاهش مقدار دارو به ميزان 25% در مواردي  كه بيليروبين 3-³4ميلي گرم در دسي ليتر باشد ياSGOT&nb