بيمارستان رازي قائمشهر
۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
br ENGLISH
Web of Science
 
 هدف از ايجاد اين پايگاه فراهم كردن دسترسي محققان، دانشجويان اساتيد به خلاصه مقالات بيش از 3222 ژورنال معتبر علمي با بيش از 59 زبان مختلف دنيا مي باشد. همچنين ارتباط بين ركوردهاي مرتبط با استفاده از مراجع استنادي برقرار شده و امكان استفاده از روابط موضوعي بين مقالات را كه توسط متخصصين خبره در زمينه ، موضوعي مورد علاقه شما ، ايجاد شده اند را ، فراهم مي آورد.
از طريق اين آدرس مي توان به پايگاه دست يافت :        http://apps.webofknowledge.com

 

 

پنج پايگاه اصلي وجود داردكه انواع روش هاي جستجوي در آن ها صورت مي گيرد:

1.      Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1983-present

2.       Social Sciences Citation Index (SSCI) --1983-present

3.       Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present

4.       Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-present

5.       Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-present

شيوه هاي جستجو:

1.     جستجوي عمومي (Basic Search)از طريق موضوع ، نويسنده ، نشريه وآدرس.

2.     جستجوي استنادي Cited Reference search)) : از طريق جستجوي مقاله اي كه ارجاع يا رفرنس آن شخص نويسنده يا مقاله اي ديگرباشد.

3.     جستجوي پيشرفته (Advanced Search): از طريق جستجوي تركيبي با فيلد هاي مختلف نويسنده ، عنوان استناد ها.

4.      جستجوي نويسنده Author Search) ) :از طريق نام و نام خانوادگي نويسنده مي توان به آثار منتشر شده در اين پايگاه دست يافت.

 انواع جستجو:

 
 
 

 

Basic search

         در اين قسمت ميتوان كليد واژه و يا كليد واژه هاي مورد نظر را در جعبه هاي جستجو وارد كرده و جستجوي خود را در فيلدهاي (موضوع) Topic ، )عنوان )Title،)نويسنده )Author ، )نام ناشر )Name Publication و ... محدود نمائيد. با استفاده از گزينه Field Another Add جعبه هاي جستجوي ديگري را ميتوان اضافه كرد.

         با استفاده از گزينه  Add Another Field جعبه هاي جستجوي ديگري را ميتوان ايجاد كرد و به تعداد خط جستجو اضافه نمود و با عملگرهاي  AND – OR – NOT همراه هستند تا به نتيجه دلخواه در جستجو دست يابيم.

فيلدهاي جستجو :

 :Author اين قسمت داراي پيوند به نمايه نام مؤلفان است. با كليك كردن بر  Select form Index روي اين پيوند صفحه اي باز ميشود كه ميتوانيد براساس حروف الفبا نام نويسنده مورد نظر خود را پيدا كنيد و به ليست اضافه كنيد. در صورتي كه اسامي صحيح نام را نمي دانيم، استفاده از نمايه ها كاربرد دارد.

         Topic (موضوع) : در اين قسمت كليد واژه مورد نظررا در فيلد موضوع مقاالت جستجو ميتوان جستجو كرد.

         Title  (عنوان ) : در اين قسمت ميتوانيد عنوان مجله هاي كه در آن مقاله مورد نظرموجود است وارد كنيد.اين بخش به نمايه عنوان مجالت پيوند دارد.

          Author Group (گروه نويسندگان): روش آن همانند قسمت نويسنده است.

            )Name Publication نام ناشر) : اگرنام ناشرمجله هاي كه در آن مقاله مورد نظر چاپ شده است را ميدانيد ميتوانيد براي جستجوي دقيق تردر اين قسمت وارد كنيد.

         DOI  (كدشناسايي ) : كد شناسايي كه مختص هر مقاله است

          ) Published Year سال انتشار): سال انتشار مجلهيا حدود آن را در اين قسمت وارد كنيد.

         ) Type Document نوع مدرك ) : نوع مقاله را بر اساس مقاله و يا خلاصه مقاله كنفرانس و ..... را مشخص مي كنند.

Cited Reference Search

 

پايگاه مورد نظر ر انتخاب كنيد سپس در يكي از ارجاعات اطلاعات زير را وارد نماييد:

استناد نويسنده : در اين قسمت، جستجو بر اساس نام پديدآورندگان مورد استناد صورت ميگيرد.

استناد به مدرك : شامل مخفف يا نام كامل مجله، عنوان، شماره اختراع و يا مشخصه اي از يك مدرك مي باشد.

استناد مربوط به سال يا سال هاي خاص : براي دقيق كردن جستجو ميتوانيد يك سال يا محدودهاي زماني را وارد كنيد. يك سال يا طيفي از سال ها را وارد كنيد.