مرکز تحقیقات عفونی اطفال
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ دي
br ENGLISH
طرحهاي تحقيقاتي 1397/09/24

طرح­هاي تحقيقاتي مصوب در مركز تحقيقات عفوني اطفال از بدو تاسيس تاكنون

 

همكار

مجري

سال پايان

سال تصويب

عنوان طرح

رديف

دكتر ضيايي

دكتر فخار

در حال اجرا

1397

بررسي عوامل انگلي با تاكيد بر لوفوموناس بلاتروم در سوسري هاي بيمارستانهاي منتخب آموزشي شهرستان ساري سال 1397

1

-

دكتر آهنجان

در حال اجرا

1397

بررسي ميزان شيوع عفونت بروسلايي در اهداكنندگان خون با روشهاي سرولوژي و مولكولي در مناطق روستايي استان اردبيل97-1396

2

-

دكتر رضايي

1397

1397

بررسي بهبودي كراتيت ناشي از باكتري پسودوموناس آئروژينوزا با استفاده از قطره چشمي فاژي در شرايط In Vivo

3

دكتر آهنجان

دكتر فخار

در حال اجرا

1397

بررسي حساسيت و مقاومت دارويي ايزوله هاي ليشمانيا و كريتيدياي جدا شده از بيماران مبتلا به ليشمانيوز پوستي و جوندگان (موش هاي ژربيليده) و تعيين ژنوتايپ هاي آنها با استفاده از روشهاي مولكولي در استان گلستان

4

دكتر دباغ زاده

دكتر غفاري

در حال اجرا

1397

بررسي تأثير افزودن پروبيوتيك به درمان استاندارد كهير مزمن مقاوم به درمان اوليه در افراد بالاتر از 5 سال و كمتر از 30 سال: يك كارآزمايي باليني

5

دكتر صفار

دكتر رضايي

در حال اجرا

1397

سنجش توان ايمني­زايي واكسن پنج ظرفيتي ديفتري، كزاز، سياه سرفه سلولي، هپاتيت B و هموفيلوس آنفلوآنزا b مصرفي در كودكان ايراني و بررسي عوارض واكسن پنج ظرفيتي

6

دكتر شهبازنژاد

دكتر رضايي

در حال اجرا

1397

طراحي و اجراي سامانه ثبت بيماري كاوازاكي در كودكان جمهوري اسلامي ايران

7

 

دكتر فخار

در حال اجرا

1397

ارزيابي ايمني­زايي اجسام حاصل از آپوپتوز ماكروفاژهاي آلوده به انگل ليشمانيا ماژور (MRHO/IR/75/ER) در تحريك پاسخ سيستم ايمني سلولار و هومورال در مدل موشي

8

دكتر رضايي

دكتر فخار

در حال اجرا

1397

بررسي ميزان شيوع عفونت لوفوموناس بلاتروم در كودكان مبتلا به بيماريهاي تنفسي مزمن مراجعه كننده به بيمارستان بوعلي ساري سال 98-97

9

 

دكتر رضايي

در حال اجرا

1397

شيوع و عوامل خطر HIV در زنان باردار مراجعه كننده به كوهورت تولد ساري در سال 97-1398

10

 

دكتر رضايي

در حال اجرا

1397

بررسي شيوع ويروس سايتومگالوويروس و عوامل خطر در مادران باردار مراجعه كننده به مركز كوهورت تولد مازندران

11

 

دكتر رضايي

در حال اجرا

1397

شيوع عفونت سيفليس و عوامل خطر در مادران باردار مراجعه كننده به مركز كوهورت تولد مازندران در سال هاي 98-1397

12

 

دكتر الياسي

1397

1397

بررسي سبك­هاي فرزندپروري در مادران كودكان مبتلا به ناخن جويدن و كودكان سالم (غيرمبتلا) در مدارس ابتدايي شهرستان قائمشهر در سال تحصيلي96-97

13

 

دكتر محمدجعفري

در حال اجرا

1397

مقايسه تاثير درمان ربوكستين با اكسي بوتينين در درمان شب‌ادراري مقاوم به دسموپرسين (يك مطالعه كارآزمايي باليني)

14

 

دكتر رضايي

در حال اجرا

1397

بررسي وضعيت هپاتيت ب و عوامل خطر آن در زنان باردار مراجعه كننده به كوهورت تولد ساري در سال 97-1396

15

 

دكتر محمدجعفري

1397

1397

مقايسه درمان جراحي با درمان كنسرواتيو (انتظاري) براي بيماران مبتلا به UPJO شديد در كودكان

16

 

دكتر نوايي فر

در حال اجرا

1397

بررسي شيوع دليريوم بر اساس ابزار كرنل و ارتباط آن با عوامل زمينه ساز و سرنوشت بيمار در بخش مراقبت ويژه كودكان بيمارستان بوعلي ساري در سال 1397

17

 

دكتر رضايي

1397

1396

جداسازي و توصيف باكتريوفاژ ليتيك عليه باكتري اشريشياكلي مولد بتالاكتاماز شير

18

 

دكتر احمدي

1397

1396

بررسي اپيدميولوژي تروماي چشمي در اطفال زير 15 سال مراجعه كننده به بيمارستان بوعلي سيناي ساري در سال 1396

19

 

دكتر رضايي

1397

1396

ارزيابي بهبودي زخم ناشي از سوختگي توسط محصولات فاژي

20

 

دكتر محمدجعفري

1396

1396

بررسي اپيدميولوژي و ريسك فاكتورهاي ابتلا به عفونت هاي ادراري در اطفال مبتلاء مراجعه كننده به بيمارستان بوعلي سيناي ساري در طي سالهاي 85تا90

21

 

دكتر رضايي

1397

1396

جداسازي و توصيف باكتريوفاژ باكتري اشريشياكلي

22

 

دكتر رضايي

1397

1396

جداسازي و توصيف باكتريوفاژ سودوموناس آئروژينوزا از نمونه هاي بيمارستاني

23

 

دكتر رضايي

1397

1396

جداسازي باكتريوفاژ بر عليه باكتري آسينتوباكتر از ترشحات عفوني

24

دكتر غفاري

دكتر دباغ­زاده

1397

1396

بررسي فراواني مايت­هاي موجود در گرد و غبار اتاق خواب بيماران 4 تا 18 ساله مبتلا به آسم پايدار در مراجعه كنندگان به درمانگاه آسم و آلرژي بيمارستان بوعلي سينا در سال­هاي 96 و 97

25

-

 

دكتر عباسخانيان

1397

1396

بررسي علائم باليني و پاراكلينيك بيماران مبتلا به سندرم گيلن باره در كودكان بستري شده در بيمارستان بوعلي ساري از سال 95-1385

26

دكتر غفاري

دكتر عباسخانيان

1397

1396

بررسي عوارض پوستي داروهاي ضدتشنج در كودكان بستري شده به علت مصرف داروهاي ضدتشنج در بيمارستان بوعلي ساري در سال 95-1385

27

-

دكتر صفار

درحال اجرا

1396

بررسي وضعيت واكسيناسيون و عفونت هپاتيت B در كاركنان بهداشتي-درماني استان مازندران غرب و پاسخ ايمني آنان به تزريق واكسن يادآور سال 1396 "تعيين ضرورت احتمالي واكسن يادآور"

28

دكتر رضايي

دكتر بدلي

درحال اجرا

1396

جداسازي و شناسايي كانديدا آريس و گونه هاي غير آلبيكنس مقاوم به فلوكونازول از بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال1396

29

-

دكتر صفار

درحال اجرا

1395

شواهد سرولوژيكي عفونت هپاتيت B و پاسخ ايمونولوژيكي به دوز يادآور در دانشجويان جديد پزشكي و رشته‌هاي وابسته دانشگاه علوم پزشكي مازندران سال تحصيلي 1396-1395

30

-

دكتر صفار

درحال اجرا

1395

شيوع ايمني سرمي سرخك در كودكان، نوجوانان و جوانان ايراني كه با برنامه‌هاي مختلف واكسينه شده و پاسخ آنان به دوز يادآور: نقش سن واكسيناسيون در بقاء ايمني

31

-

دكتر صفار

درحال اجرا

1395

سنجش ايمني ضد سرخك كودكان ايراني پس از واكسيناسيون دو دوزي بين 12 و 18 ماهگي

32

-

دكتر محمدجعفري

درحال اجرا

1396

بررسي تأثير اكسي توسين، تولترودين و ديكلوفناك در درمان شب ادراري مقاوم به دسموپرسين

33

-

 

دكتر رضايي

1397

1396

بررسي شيوع هليكوباكتر پيلوري و عوامل مرتبط در بافت آدنوتانسيلر بيماران مبتلا به هايپرتروفي آدنوتانسيلار مراجعه كننده به بيمارستان بوعلي سينا در طي سالهاي 96-1395

34

دكتر نوايي فر

دكتر محمدجعفري

1397

1395

بررسي بروز و ريسك فاكتورهاي ايجاد آسيب حاد كليوي دركودكان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه كودكان بيمارستان بوعلي در سال هاي 1395الي 1397

35

-

دكتر محمدجعفري

1397

1395

بررسي بروز و ريسك فاكتورهاي ايجاد آسيب حاد كليه در نوزادان بستري در بخش NICU بيمارستان بوعلي سينا در طي سالهاي 97-1395

36

 

-

دكتر محمدجعفري

1395

1395

بررسي خصوصيات اپيدميولوژيك و پيگيري بيماران مبتلا به عفونت ادراري مراجعه كننده به بيمارستان بوعلي ساري از سال

37

-

دكتر غفاري

1397

1395

بررسي رابطه نقص ايمني هومورال و كمپلمان در بيماران با ITP حاد و مزمن

38

-

دكتر غفاري ساروي

1396

1395

تعيين اثر استامينوفن تزريقي پروفيلاكسي با دوز پايين در كاهش ميزان PDA در نوزادان نارس

39

-

دكتر رضايي

1397

1395

مقايسه درمان اوتيت مدياي حاد در كودكان 6 ماه تا 2 سال با آموكسي سيلين و پلاسبو

40

-

دكتر محمدجعفري

1396

1395

 

بررسي ارزش تشخيصي بيوماركر ادراري L.FABP در تشخيص عفونت ادراري تب دار و اسكار كليه

41

دكتر باقري

دكتر رضايي

1396

1395

بررسي تاثير حضور خانواده بر عفونتهاي بيمارستاني در بخش مراقبت ويژه سوختگي

42

دكتر صفار

دكتر عباسخانيان

1396

1394

بررسي علل فلج شل حاد در كودكان زير 15سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي استان مازندران از سال1390تا1394

43

دكتر رضايي

دكتر كرمي

1396

1394

بررسي اثرات درماني پروبيوتيك در اطفال مبتلا به حساسيت به پروتئين شير گاو

44

-

دكتر رضايي

1396

1394

بررسي اپيدميولوژي باليني موارد بستري منونوكلئوز عفوني در بيمارستان بوعلي سينا ساري1383الي1393

45

دكتر باقري

دكتر رضايي

1396

1394

بررسي تطبيقي منابع انساني و فضاي فيزيكي بيمارستان هاي آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مازندران شهرستان ساري با استانداردهاي آموزشي در سال 1394

46

گلنار رحيم زاده

دكتر رضايي

1395

1394

طراحي و ساخت نانوفاژهاي نوتركيب عليه استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به
متي­سيلين(MRSA)  در شرايط In Vitro و In Vivo

47

دكتر باقري

دكتر رضايي

سيما كاهني

1396

1394

بررسي تاثير انحراف فكر بر شدت درد ناشي از رگ گيري كودكان 3-6 سال

48

-

دكتر رضايي

1396

1394

بررسي اپيدميولوژي كيست هيداتيك در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي استان مازندران، يك مطالعه گذشته نگر از سال83 تا 93

49

گلنار رحيم زاده

دكتر رضايي

1397

1394

جداسازي نانوذرات فاژي با عملكرد لايتيك عليه استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي­سيلين (MRSA)

50

 

تعداد بازدید: 843
Powered by DorsaPortal