مرکز تحقیقات عفونی اطفال
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ دي
br ENGLISH
ملي 1397/09/18
مراكز همكار در سطح ملي:
 
- مركز تحقيقات بيماريهاي غيرواگير كودكان دانشگاه علوم پزشكي بابل
- مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
- مركز تحقيقات عفوني اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
- مركز تحقيقات عفوني اطفال دانشگاه علوم پزشكي ايران
- دانشكده پرستاري مامايي تربيت مدرس تهران
 

نام بيمارستان

نام دانشگاه

بيمارستان هاي مركز طبي- امام- بهرامي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

بيمارستان مفيد

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

بيمارستان هاي قلب شهيد رجايي-علي اصغر

دانشگاه ايران

بيمارستان كودكان اميركلا

دانشگاه علوم پزشكي بابل

بيمارستان شهيد رجايي تنكابن

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مركز آموزشي درماني پژوهشي كودكان

دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس

بيمارستان تخصصي اطفال حضرت علي اصغر

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

بيمارستان امام

دانشگاه علوم پزشكي همدان

بيمارستان هاي كوثر-اميرالمومنين

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

بيمارستان بوعلي

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

بيمارستان بوعلي سينا

دانشگاه علوم پزشكي قزوين

بيمارستان بعثت

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

بيمارستان افضلي پور

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

بيمارستان امام رضا

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

بيمارستان كودكان طالقاني

دانشگاه علوم پزشكي گلستان

بيمارستان 17شهريور

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

بيمارستان تخصصي كودكان اكبر

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بيمارستان كودكان قدس

دانشگاه علوم پزشكي قزوين

بيمارستان كودكان علي اصغر

دانشگاه علوم پزشكي سيستان و بلوچستان

 

 

  
تعداد بازدید: 828
Powered by DorsaPortal