بيمارستان ثامن الائمه (ع) گلوگاه
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
br ENGLISH
تغذيه
 
 
كارشناس تغذيه: خانم نعيمه كاظمي
مدرك تحصيلي: كارشناس تغذيه
 
 
شرح وظايف

1-مطالعه و ارزشيابي غذاهاو خوراكي هاي بومي و محلي با توجه به عادات غذايي مردم

2-مطالعه كيفيت رشد و نمو افراد در جامعه و يا گرو هاي خاص

3-سرپرستي و نظارت بر فرآيند تهيه ، دريافت و خريد مواد غذايي ، انبارسازي ، آماده سازي و انتقال مواد و ارائه خط مشي در زمينه تغذيه و خدمات غذايي

4-تهيه و تنظيم برنامه غذايي پرسنل مطابق با اصول تغذيه اي و بهداشت

5-تهيه و تنظيم برنامه غذايي بيماران مطابق با اصول تغذيه و بهداشت

6-بررسي گزارشات و آمار بخش تغذيه و ارسال بازخوردهاي دوره اي

7-هماهنگي و همكاري تيم درماني در برنامه ريزي درمان بيماران

8-برنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي تغذيه اي براي پرسنل بيمارستان

9-تهيه و تدوين متون آموزشي تغذيه جهت بيماران بستري و سرپايي

10-نظارت بر غذاي بيماران از نظر مطابقت با رژيم غذايي تجويز شده

11-ارزيابي تغذيه اي بيماران واجد شرايط بر اساس فرم هاي ارزيابي تخصصي اوليه و نهايي و ارائه مشاوره به آنها

12-برنامه ريزي تغذيه اي و تنظيم رژيم غذايي منحصر به فرد بيمار واجد شرايط

13-پيگيري روند درمان بيمار بستري با همكاري ساير اعضاء تيم درمان بر اساس مراقبت تغذيه اي ارائه شده

14-نظرسنجي رضايتمندي بيماران بستري و سرپايي از خدمات مشاوره تغذيه و رژيم درماني بيمارستان

15-پيگيري روند درمان بيماران پس از ترخيص

16-فعال نمودن كلينيك مشاوره تغذيه و رژيم درماني بيماران سرپايي

17-برآورد تجهيزات و تداركات مورد نياز واحد تغذيه و انعكاس آن به سطوح مافوق

 
1397/09/20
Powered by DorsaPortal