مرکز تحقیقات عفونی اطفال
۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ بهمن
br ENGLISH
مقالات فارسي مركز 1397/09/18

مقالات فارسي مركز تحقيقات از ابتدا تاكنون

 

ايندكس مجله

نويسنده دوم

نويسنده اول

( مسئول)

سال انتشار

نام مجله

عنوان مقاله

رديف

Scopus

 

Dr. Ahanjan

1396

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

بررسي مقاومت آنتي­ بيوتيكي و شيوع ژن­هاي بتالاكتامازي كلبسيلا پنومونيه در بيمارستان­هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1393

1

Scopus

 

Dr. Mohammadjafari

1396

مجله دانشكده پزشكي اصفهان

بررسي اپيدميولوژيك كودكان مبتلا به پيلونفريت حاد در طي دوره 5 ساله پس از اجراي راهنماي باليني جديد انجمن كودكان آمريكا

2

Scopus

 

Dr. Mohammadjafari

1396

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

بررسي تاثير محلول سيترات پتاسيم در درمان سنگ­هاي ادراري كمتر از 7 ميلي متر در كودكان بدون ريسك فاكتورهاي ايجاد سنگ

3

Scopus

 

Dr. Bagheri Nesami

1396

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

تاثير بخور اكاليپتوس بر خشونت صدا و گلودرد ناشي از انتوباسيون بعد از عمل جراحي باي پس عروق كرونر

4

ساير نمايه ها­

 

Dr. Bagheri Nesami

1396

پژوهش پرستاري ايران

تأثير مراقبت از دهان در پيشگيري از پنوموني ناشي از تهويه مكانيكي: يك مطالعه مروري روايتي

5

Scopus

 

Dr. Bagheri Nesami

1395

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

تاثير مشاركت خانواده در مراقبت­هاي اوليه بر كاهش ميزان اضطراب ناشي از درد بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه سوختگي

6

Scopus

 

Dr. Rezai

1395

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

عفونت كانديدايي دستگاه ادراري؛ پروتكل درماني

7

Scopus

Dr. Bagheri Nesami

Dr. Rezai

1395

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

بررسي الگوي مقاومت چندگانه و متقاطع انتروباكترياسه­هاي توليدكننده بتالاكتامازهاي وسيع الطيف عامل عفونت­هاي بيمارستاني در بخش مراقبت هاي ويژه

8

Scopus

 

Dr. Ghaffari

1394

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

فراواني ويروس لنفوتروپيك سلول تي در بيماران داراي ترانسفوزيون مكرر (تالاسمي، هموفيلي و همودياليزي)

9

Scopus

 

Dr. Mousavi

1394

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

بررسي شيوع كلونيزاسيون مخمري ناحيه پره­پوس در كودكان ختنه نشده

10

Scopus

 

Dr. Mousavi

1394

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

گزارش يك مورد آفاليا همراه با آنومالي هاي متعدد

11

Scopus

Dr. Bagheri Nesami

 

1394

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

بررسي اختلالات عضلاني اسكلتي در پرستاران و ارتباط آن با استرس شغلي

12

Scopus

 

Dr. Ahanjan

1394

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

شيوع مقاومت آنتي بيوتيكي استافيلوكوك اورئوس مقاوم به متي­سيلين و تعيين ژن مقاومت به آمينوگليكوزيد به روش PCR در بيمارستان هاي ساري و تهران

13

Scopus

 

Dr. Ahanjan

1394

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

بررسي ژن مقاومت بتالاكتاماز CTX در اشرشيا كلي جدا شده از نمونه هاي عفونت ادراري بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران به روش واكنش زنجيره اي پليمراز (PCR)

14

Scopus

Dr. Rezai

 

1394

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

اپيدميولوژي ژن­هاي اشريشياكلي مولد بتالاكتاماز وسيع­الطيف در عفونت­هاي ادراري كودكان در شمال ايران

15

Scopus

Dr. Ahanjan

 

1394

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

تعيين ميزان ميكروب­كشي عصاره الكلي مرزنجوش بر روي  E.coliو Salmonllaenterica

16

Scopus

Dr. mousavi

Dr. Rezai

1393

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

تزريق زيرپوستي نفت در يك كودك به علت كنجكاوي: گزارش مورد

17

Scopus

Dr. Rezai

 

1393

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

بررسي شيوع ويروس آنفلوآنزاي تيپ  Aدر نمونه هاي بيماران با علائم آنفلوانزا مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني استان مازندران طي سال هاي 1388 تا1392

18

Scopus

Dr. Rezai

 

1393

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

بررسي بروز عفونت­هاي بيمارستاني در شهرستان­هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي مازندران بر اساس اطلاعات نرم افزار  NISS

19

ISC

 

Dr. Ahanjan

1393

مجله دانشگاه علوم پزشكي گرگان

فراواني استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده مقاوم به متي­سيلين از دست و بيني كاركنان مراكز آموزشي-درماني شهر ساري

20

تعداد بازدید: 800
Powered by DorsaPortal