بيمارستان ثامن الائمه (ع) گلوگاه
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
br ENGLISH
سوپروايزر آموزشي
 
سوپروايزر آموزشي: خانم مرضيه نظام محله
مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري
 

 شرح وظايف

 

1.       تعيين اهداف آموزشي(كوتاه مدت،ميان مدت ، بلند مدت(

2.       تعيين نيازهاي آموزشي (مددجويان ،خانواده، رده هاي مختلف كادر پرستاري ومامايي و وكاركنان جديد الورود(

3.       اولويت بندي نيازهاي آموزشي

4.        تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر ومدون جهت رفع نيازهاي آموزشي

5.       اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري ومشاركت ساير گروه ها

6.       تهيه وتنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد وفعاليت هاي آموزشي بخش هاي مرتبط

7.       تهيه وتنظيم ابزارمناسب ارزيابي،خدمات پرستاري مورد نياز مددجويان

8.       هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان وكارآموزان گروه هاي پرستاري و مامايي

9.       هماهنگي ، همكاري ومشاركت جهت تشكيل و شركت كاركنان در كلاس هاي آموزشي مداوم برابر برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط

10.   پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال كاركنان در فعاليت هاي آموزشي وپژوهشي

11.   همكاري ومشاركت در نظارت وكنترل واحدها جهت نياز سنجي آموزشي

12.   همكاري وهماهنگي با سوپروايزر باليني وكنترل عفونت، در امر آموزش

13.   همكاري وهماهنگي با سرپرستاران ومربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش

14.   هدايت وآموزش كاركنان

15.   هدايت وآموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط

16.   ثبت وگزارش كليه فعاليت هاي آموزشي ونتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري

17.   كنترل ونظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب

18.   كنترل ونظارت بر وجود امكانات وشرايط آموزشي در واحدها

19.   ارزيابي اثر بخشي آموزش هاي انجام شده از طريق

-          كنترل وحسابرسي كيفي خدمات ارائه شده

-          بررسي رضايت مندي مددجويان

-          بررسي رضايت مندي كاركنان

 
1397/09/20
Powered by DorsaPortal