معاونت تحقيقات و فناوري - کتابخانه مرکزی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان
br ENGLISH
شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه (شابکا )
 

نام كتابخانه

شابكا

نوع كتابخانه

شهر

اداره كتابخانه مركزي

IR-202950002

دانشگاهي

ساري

كتابخانه دانشكده داروسازي

IR-202950010

دانشگاهي

ساري

كتابخانه دانشكده بهداشت

IR-202950009

دانشگاهي

ساري

كتابخانه دانشكده پزشكي

IR-202950004

دانشگاهي

ساري

كتابخانه دانشكده پيراپزشكي

IR-202950007

دانشگاهي

ساري

كتابخانه دانشكده دندانپزشكي

IR-202950012

دانشگاهي

ساري

كتابخانه دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه

IR-202950005

دانشگاهي

ساري

كتابخانه مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)

IR-202950008

دانشگاهي

ساري

كتابخانه مركز آموزشي درماني بوعلي سينا

IR-202950006

دانشگاهي

ساري

كتابخانه مركز روانپزشكي و سوختگي زارع

IR-202950003

دانشگاهي

ساري

كتابخانه مركز آموزشي درماني رازي

IR-202970001

دانشگاهي

قائم شهر

 كتابخانه دانشكده پرستاري آمل

IR-202870003

دانشگاهي

آمل

كتابخانه دانشكده پرستاري

IR-202900002

دانشگاهي

 بهشهر

1397/09/21
Powered by DorsaPortal