معاونت تحقيقات و فناوري - کتابخانه مرکزی
۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
شابكاي كتابخانه ها

نام کتابخانه

شابکا

نوع کتابخانه

شهر

اداره کتابخانه مرکزی

IR-202950002

دانشگاهی

ساری

کتابخانه دانشکده داروسازی

IR-202950010

دانشگاهی

ساری

کتابخانه دانشکده بهداشت

IR-202950009

دانشگاهی

ساری

کتابخانه دانشکده پزشکی

IR-202950004

دانشگاهی

ساری

کتابخانه دانشکده پیراپزشکی

IR-202950007

دانشگاهی

ساری

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

IR-202950012

دانشگاهی

ساری

کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه

IR-202950005

دانشگاهی

ساری

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

IR-202950008

دانشگاهی

ساری

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

IR-202950006

دانشگاهی

ساری

کتابخانه مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع

IR-202950003

دانشگاهی

ساری

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی رازی

IR-202970001

دانشگاهی

قائم شهر

 کتابخانه دانشکده پرستاری آمل

IR-202870003

دانشگاهی

آمل

کتابخانه دانشکده پرستاری بهشهر

IR-202900002

دانشگاهی

 بهشهر

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی فاطمه الزهرا

IR-202950011   

      دانشگاهی

          ساری
کتابخانه پردیس خودگردان رامسر 
 IR-202940004  
     
دانشگاهی
 
  رامسر

 

 

1399/02/22
Powered by DorsaPortal