بيمارستان آموزشي فاطمه الزهرا (س) ساري
۱۴۰۰ پنج شنبه ۱ مهر
br ENGLISH
كارگاه آموزشي

لیست کارگاه‌های آموزشی


عنوان کارگاه

گروه هدف

تاریخ

مدرس

محتوای آموزشی

شرکت کنندگان

 آموزش سامانه منبع یاب اعضای هیات علمی،دانشجویان پزشکی 9/5/1400 پریسا حسن زاده سامانه منبع یاب شرکت کنندگان
 آموزش سامانه منبع یاب اعضای هیات علمی،دانشجویان پزشکی 15/4/1400 پریسا حسن زاده سامانه منبع یاب شرکت کنندگان

آموزش سامانه منبع یاب

اعضای هیات علمی،دانشجویان پزشکی

24/1/1400

پریسا حسن زاده

سامانه منبع یاب

شرکت کنندگان

آموزش سامانه منبع یاب

اعضای هیات علمی،دانشجویان پزشکی

8/3/1400

پریسا حسن زاده

سامانه منبع یاب

شرکت کنندگان

آشنایی با خدمات کتابخانه

دانشجویان پزشکی و پرستاری

3/2/98

پریسا حسن زاده

خدمات کتابخانه

شرکت کنندگان

کارگاه نوپا ( نظام نوین اطلاعات پژوهشهای پزشکی ایران)

اعضای هیات علمی ، دانشجویان پزشکی ،پرسنل درمانی مرکز

3/4/98

پریسا حسن زاده

نوپا

شرکت کنندگان

راهکارهای جستجو در پایگاه اطلاعاتی

clinical key

اعضای هیات علمی ، دانشجویان پزشکی

26/5/98

پریسا حسن زاده

Clinical key

شرکت کنندگان

آشنایی با سامانه منبع یاب و جستجوی مجلات آبنومان دانشگاه

دستیاران ، دانشجویان پزشکی

22/6/98

پریسا حسن زاده

منبع یاب

شرکت کنندگان

اموزش اند نوت

دانشجویان پزشکی و پرستاری

15/7/98

پریسا حسن زاده

Endnote

شرکت کنندگان

راهکارهای جستجو در پایگاه اطلاعاتی

clinical key

اعضای هیات علمی،دانشجویان پزشکی

2/8/98

پریسا حسن زاده

Clinical key

شرکت کنندگان

آموزش PubMed

اعضای هیات علمی،دانشجویان پزشکی

2/9/98

پریسا حسن زاده

PubMed

شرکت کنندگان

آموزش scopus

اعضای هیات علمی،دانشجویان پزشکی

9/09/98

پریسا حسن زاده

Scopus

شرکت کنندگان

آموزش سامانه منبع یاب

اعضای هیات علمی،دانشجویان پزشکی

16/10/98

پریسا حسن زاده

سامانه منبع یاب

شرکت کنندگان

آموزش کلینیکال کی

اعضای هیات علمی،دانشجویان پزشکی

5/11/98

پریسا حسن زاده

Clinical key

شرکت کنندگان

آموزش سامانه منبع یاب

اعضای هیات علمی،دانشجویان پزشکی

16/2/99

پریسا حسن زاده

سامانه منبع یاب

شرکت کنندگان

آموزش کلینیکال کی

اعضای هیات علمی،دانشجویان پزشکی

7/3/99

پریسا حسن زاده

Clinical key

شرکت کنندگان

آموزش سامانه منبع یاب

اعضای هیات علمی،دانشجویان پزشکی

26/4/99

پریسا حسن زاده

سامانه منبع یاب

شرکت کنندگان

آموزش سامانه منبع یاب

اعضای هیات علمی،دانشجویان پزشکی

7/5/99

پریسا حسن زاده

سامانه منبع یاب

شرکت کنندگان

آموزش سامانه منبع یاب

اعضای هیات علمی،دانشجویان پزشکی

9/7/99

پریسا حسن زاده

سامانه منبع یاب

شرکت کنندگان

آموزش سامانه منبع یاب

اعضای هیات علمی،دانشجویان پزشکی

7/8/99

پریسا حسن زاده

سامانه منبع یاب

شرکت کنندگان

آموزش سامانه منبع یاب

اعضای هیات علمی،دانشجویان پزشکی

7/10/99

پریسا حسن زاده

سامانه منبع یاب

شرکت کنندگان

آموزش سامانه منبع یاب

اعضای هیات علمی،دانشجویان پزشکی

03/10/99

پریسا حسن زاده

سامانه منبع یاب

شرکت کنندگان

آموزش سامانه منبع یاب

اعضای هیات علمی،دانشجویان پزشکی

15/4/1400

پریسا حسن زاده

سامانه منبع یاب

شرکت کنندگان

آموزش سامانه منبع یاب

اعضای هیات علمی،دانشجویان پزشکی

9/5/1400

پریسا حسن زاده

سامانه منبع یاب

شرکت کنندگان

1400/06/13
Powered by DorsaPortal