معاونت تحقيقات و فناوري -واحد علم سنجی
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ دي
br ENGLISH
درباره ي علم سنجي
علم سنجي(Scientometrics) دانش اندازه گيري و تحليل علم است كه به سنجش توليدات علمي پژوهشگران، دانشگاه ها و كشورها در قالب متغيرهاي كمي ميپردازد.  
شـاخص هـاي علم سنجي سه دسته هستند:
معيارهاي بهره وري كه بهره وري پژوهشگر يا گروه پژوهشي را اندازگيري ميكند،
معيارهاي تأثير كه كيفيـت (يا عملكرد) مجلات، پژوهشگران يا گروه پژوهشي را مي سنجد.
معيارهاي تركيبي كه هدف اين دسته از شاخص ها خلاصه كـردن هـر دو معيار بهره وري و تأثير در يك عدد است.
امروزه علم سنجي در توصيف، تبيين و پيش بيني وضعيت علمي پژوهشگران، گروههاي آموزشي و پژوهشي، دانشگاهها، سازمانها و كشورها در عرصه هاي گوناگون ملي، بين المللي كاربردهاي فـراوان يافته است. هـم چنـين بـراي ارزيـابي و رتبـه بنـدي سـازمان هـاي پژوهشي و دانشگاهها نيز شاخص هاي علـم سـنجي مـورد اسـتفاده قرار مي گيرند علاوه بر اين علم سـنجي از طريـق ارزيـابي اولويت ها، چشم اندازها و ظرفيت هـا، در تخصـيص بودجـه، تـوازن بودجه با هزينه و ارتقاي مؤسسات داراي نقـش مهمـي اسـت  همچنين اين مطالعه ها شواهد مهمي از نتايج و اثرات برنامـه هـاي پژوهشي براي سياسـت گـذاران و برنامـه ريـزان فـراهم مـي آورنـد. 
براي انجام مطالعه هـاي علـم سـنجي مقيـاس هـا و تكنيكهاي زيادي ارايه شـد. ضـمن ايـن كـه پايگـاه هـاي  اطلاعاتيعلميمانند اسكوپوس، ISI -Web of Science   و گوگـل اسكالر نيز به وجود آمدنـد و اطلاعـات جـامعي در مـورد تعـداد مقالات منتشرشده و استنادات به مقالات را ايجـاد كردنـد 
 تأسيس پايگاههاي اطلاعاتي سبب توسعه شاخص هاي جديـد و قـوي تـر علـم سـنجي شـد. يكـي از قويترين اين شاخص ها H-index است. اين شاخص، توجه ويـژه اي بـه خـود جلـب كـرد و نويسـندگان بسياري نيز بـراي توسـعه ايـن شـاخص و برطـرف كـردن ضـعف هـاي اصـلي آن تـلاش كردنـد،  شـاخص هـاي مهمـي مثلR index،hg index ،A index ،g index از جمله شاخص هايي هستند كه در راستاي برطرف كردن ضعفهاي شـاخص h معرفـي شدند.
 همگام با روند رو به رشد توليدات علمي در حوزه علوم پزشـكي ، سنجش و ارزيابي توليـدات علمـي دانشـگاه هـاي علـوم پزشـكي و مراكز پژوهشي وابسته با استفاده از شاخص هاي معتبر علم سـنجي ضروري به نظر مي رسد.
1397/10/10
Powered by DorsaPortal