معاونت تحقيقات و فناوري -واحد علم سنجی
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۷ دي
br ENGLISH
اهداف و شرح وظايف علم سنجي

معرفي واحد علم سنجي

واحد علم سنجي دانشگاه علوم پزشكي مازندران بر آن است تا از طريق بررسي و ارزشيابي مستمر توليدات علمي دانشگاه، مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده ها و واحدهاي توسعه تحقيقات باليني بيمارستانها و ساير واحد هاي تابعه ، در راستاي ارتقاء كمي و كيفي توليدات علمي و اعتلاي جايگاه علمي دانشگاه و كشور گام بردارد.

شرح وظايف واحد علم سنجي

  1. بررسي علم سنجي توليدات علمي دانشگاه جهت شناخت عوامل موثر بر آن و مقايسه با ديگر دانشگاه هاي علوم پزشكي همتراز  
   الف) تعريف درصد تاثير براي اساتيد و محققان شاغل در دانشگاه و اعلام افراد برتر به صورت ماهانه
   ب) بررسي شاخص h دانشگاه و شناسايي مقالاتي كه افزايش تعداد ارجاعات به آنها منجر به افزايش شاخص دانشگاه خواهد شد
   ج) بررسي و اطلاع رساني در خصوص تنوع در آدرس دهي مقالات و نظارت بر آدرس يكسان و استاندارد در توليدات علمي دانشگاه
   د) شناسايي و معرفي مقالات پر ارجاع دانشگاه و مطالعه و معرفي عوامل موثر بر ارجاع زياد به مقالات
   ه) اطلاع رساني در خصوص مجلات ايراني كه به تازگي در پايگاه هاي معتبر بين المللي نمايه شده اند
   و) ارائه مشاوره در خصوص شاخص هاي ارزيابي مجلات به محققان و اساتيدي كه قصد چاپ مقاله را دارند
   ز) بررسي مداوم مجلات علمي دانشگاه بر اساس معيارهاي علم سنجي
   ح) اطلاع رساني در خصوص پيشرفت هاي علوم پزشكي در ايران بر اساس شاخص هاي علم سنجي 

2. بررسي عوامل موثر بر برونداد پژوهشي اعضاي هيات علمي و محققان دانشگاه با هدف مداخله جهت بهبود كيفي و كمي توليد علمي دانشگاه 
   الف) شناخت عوامل موثر بر برونداد پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه با هدف ارائه راهكارهاي لازم در جهت بهبود برونداد پژوهشي و رفع مشكلات و موانع موجود
   ب) همكاري در تخصيص منابع پژوهشي به اساتيد و محققان دانشگاه بر اساس شاخص هاي علم سنجي
   ج) برگزاري جلسات با حضور مسئولان و محققان برتر دانشگاه به منظور انتخاب سياست ها و راهكارهاي كاربردي ، موثر و متناسب جهت ارتقاي كيفي و كمي برونداد پژوهشي اعضاي هيات علمي و محققان دانشگاه 

3. ارائه گزارشات 
    الف ) تهيه گزارش به صورت مستمر از وضعيت جاري ، ميزان رشد و عوامل موثر بر برونداد پژوهشي به معاونت پژوهشي دانشگاه
   ب) ارائه گزارشات مستند از وضعيت علمي و پژوهشي دانشگاه و نيز معرفي محققان برتر و داراي رشد چشم گير به واحد علم سنجي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جهت تشويق و معرفي در سطح ملي 

همچنين :

 • تكميل و ب هروزرساني مستمر اطلاعات اعضاي هيات علمي در سامانه علم سنجي ISID
 •  اطلا ع رساني، تبليغ، آموزش و ترويج استفاده از سامانه علم سنجي اعضاي هيآت علمي به ايشان
 • اصلاح، ادغام و ويرايش اطلاعات اعضاي هيات علمي و مقالات ايشان و دانشگاه در بانك هاي اطلاعاتي
 • تهية، انتشار و توزيع گزارشات دور هاي علم سنجي از اعضاي هيات علمي و دانشگاه
 • پايش توليدات علمي اعضاي هيات علمي در سطح دانشكد هها و گروه هاي آموزشي و انتشار نتايج آ نها
 • برگزاري كارگا هها و دوره هاي آموزشي علم سنجي جهت اعضاي هيات علمي و پژوهشگران دانشگاه
 •  اطلاع رساني مستمر در مورد شيوه صحيح و كامل آدرس دهي نام دانشگاه در مقالات
 •  معرفي و اطلاع رساني در مورد مجلات ب ياعتبار و ك ماعتبار به اعضاي هيات علمي و پژوهشگران دانشگاه
 • معرفي مجلات معتبر و اجراي برنامه هاي آموزشي براي هدايت انتشارات دانشگاه به مجلات مذكور
 •  پايش مستمر توليد دانش، پژوهش و فنآوري دانشگاه و ارائه بازخوردهاي عملياتي براي ارتقاي برون داد دانشگاه
 • رصد رتبه كشوري و بي نالمللي دانشگاه در نظا مهاي رتب هبندي بي نالمللي و ارائه اقدامات لازم براي بهبود آن
 •  تلاش براي بهبود ميزان مشاهده پذيري و استنادپذيري مقالات منتشرشده دانشگاه در دنيا
 •  طراحي و اجراي طرح هاي تحقيقاتي و مطالعات علم سنجي با هدف ارتقاي كمي و كيفي برونداد علمي دانشگاه
 •  مشاركت فعال در برنام ههاي علم سنجي طراحي شده مناطق ده گانه كشوري و ملي و همكاري و تعامل فعال با كارگروه علم سنجي وزارت بهداشت
 

فايل شرح وظايف واحد علم سنجي 

1397/10/10
Powered by DorsaPortal