معاونت تحقيقات و فناوري -واحد علم سنجی
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ دي
br ENGLISH
G-Index
G-Index در سال 2006 براي تكميل عملكرد شاخص h اين شاخص توسط دانشمندي بلژيكي معرفي گرديد.شاخص يك محقق عبارت است از Gتعداداز مقالات وي كه مجموع استنادات به مقالات كوچكترمساوي G ، تقريبا مساوي G2 باشد. چنانچه مقالات را به ترتيب ميزان استناد از زياد به كم (نزولي) مرتبكنيم، جايي كه تعداد مجموع استنادات تقريبا مساوي مجذور تعداد مقالات باشد، در آن رديف، تعداد مقاله بيانگر شاخص G خواهد بود. با توجه و دقت در نحوه محاسبه G-Index در مي يابيم كه ميزان G-Index هيچ وقت كمتر از H-Index نخواهد بود.
1397/10/11
Powered by DorsaPortal