معاونت تحقيقات و فناوري -واحد علم سنجی
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ دي
br ENGLISH
M-Index
شاخص هيريش هر پژوهشگر به طول مدت فعاليت پژوهشي وي بستگي دارد. زيرا با گذشت زمان، تعداد مقاالت و استنادها به آن افزايش مي يابد. به همين جهت، براي مقايسه پژوهشگران در مراحل مختلف دوره فعاليت آنها، شاخص M معرفي شد. اين پارامتر در نتيجه تقسيم شاخص هيريش هر پژوهشگر بر سن علمي وي به دست مي آيد. منظور از سن علمي، شمار سال هايي است كه از زمان انتشار اولين مقاله او مي گذرد
1397/10/11
Powered by DorsaPortal