بيمارستان آموزشي فاطمه الزهرا (س) ساري
۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر
br ENGLISH
سیاست های کلی بیمارستان

بسمه تعالی

سیاست های اصلی و ذینفعان مرتبط مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی فاطمه الزهرا(س)

1.رعایت اصول کرامت انسانی و اخلاقی پزشکی در ارتباط با بیمار،همراهان و کارکنان مطابق شرع مقدس اسلام بعنوان دین رسمی کشور و استاندارد های ابلاغی سازمانهای بالا دستی.

ذینفعان: کارکنان-پزشکان-دانشجویان-کارآموزان-کارورزان-بیماران وهمراهان

2.رعایت اصل ایمنی بیماران، کارکنان، مراجعین و کاهش مخاطرات و عوامل تهدید کننده

ذینفعان: کارکنان-پزشکان-دانشجویان-کارآموزان-کارورزان-بیماران-همراهان-شرکتهای طرف قرارداد و پیمانکاران

3.جذب،بکارگیری و توانمندسازی نیروی انسانی مبتنی برنیاز بیمارستان وبراساس سیاستهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای بالا دستی

ذینفعان:کارکنان-پزشکان-دانشجویان-کارآموزان-کارورزان-شرکتهای طرف قرارداد و پیمانکاران

4. اجرای استاندارد های مراکز آموزشی درمانی ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای بالا دستی

ذینفعان:کارکنان-پزشکان-دانشجویان-کارآموزان-کارورزان-بیماران-همراهان-شرکتهای طرف قرارداد- سازمانهای خصوصی وابسته و پیمانکاران

5.ارائه خدمات درمانی-آموزشی-تحقیقاتی با بالاترین کیفیت ممکن و بهبود مستمر آن بر اساس امکانات و منابع موجود

ذینفعان: کارکنان-پزشکان-دانشجویان-کارآموزان-کارورزان-بیماران-همراهان-شرکتهای طرف قرارداد- سازمانهای خصوصی وابسته و پیمانکاران

6.اجرای سیاستهای مالی و اداری براساس مصوبات تیم رهیری و مدیریت، با توجه ویژه به اصل اقتصاد مقاومتی

ذینفعان: کارکنان-پزشکان-دانشجویان-کارآموزان-کارورزان-بیماران-همراهان-شرکتهای طرف قرارداد- سازمانهای خصوصی وابسته و پیمانکاران

7.استفاده ازاصل مشارکت و جلب رضایت ذینفعان کلیدی (بیماران/همراهان،کارکنان،موسسات طرف قرارداد و...)در تصمیمات اجرایی

ذینفعان:کارکنان-پزشکان-دانشجویان-کارآموزان-کارورزان-بیماران-همراهان-شرکتهای طرف قرارداد -سازمانهای خصوصی وابسته و پیمانکاران

8.جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد(سمن)و خیرین در پیشبرد اهداف،طرحهای عمرانی و توسعه مرکز

ذینفعان:کارکنان-پزشکان- بیماران-همراهان-شرکتهای طرف قرارداد- سازمانهای خصوصی وابسته و پیمانکاران

9.توسعه فرهنگ پیشگیری و ارتقای سلامت کارکنان/بیماران در بیمارستان

ذینفعان:کارکنان-پزشکان-بیماران- شرکتهای طرف قرارداد و پیمانکاران

10.رعایت موازین زیست محیطی و حفظ محیط زیست

ذینفعان:کارکنان-پزشکان-دانشجویان-کارآموزان-کارورزان-بیماران-همراهان-شرکتهای طرف قرارداد- سازمانهای خصوصی وابسته و پیمانکاران

1398/11/21
Powered by DorsaPortal